منشور جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات

منشور جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات

(پيش نويس متن پيش نهادی به اجلاس سراسری پاريس)

مردم ايران از نظام جمهوری اسلامی به جان آمده اند و از هر وسيله ی ممکن برای نشان دادن بی زاری شان استفاده می کنند؛ با اين همه هنوز نمی توانند نيروی شان را برای در هم شکستن استبداد حاکم فشرده و متشکل سازند. ادامه ی اين وضع، مخصوصا در متن شرايط بحرانی کنونی خاورميانه و ايران، می تواند به سرخوردگی و فرسودگی توده ای گسترده ای دامن بزند و نتايج بسيار خطرناک و فاجعه باری به دنبال بياورد.

طرف داران دموکراسی و آزادی نبايد تماشاگر منفعل چنين وضعی باقی بمانند. آن ها می توانند بدون ناديده گرفتن اختلافات شان، برای گستراندن هر چه بيش تر اقدامات مستقيم و مستقل بخش های مختلف مردم و تقويت و شفاف تر کردن جهت گيری دموکراتيک جنبش ضد استبدادی کنونی، به هم کاری های مشخصی دست بزنند و ظرف معينی برای اين هم کاری ها به وجود بياورند.

ما امضا كنندگان اين منشور، عزم و كوشش دست اندركاران حركت جمهوری خواهی لائيک و دموکرات را ارج می نهيم؛ و نظر به وجود اختلاف های نظری، برنامه ای و راهبردی در ميان افراد و گرايش های مختلف جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات، پيش نهاد می کنيم که عام ترين اشتراکات اين طيف گسترده و رنگارنگ در قالب منشور واحدی گنجانده شود؛ و تنوع گرايش ها و پلاتفرم ها در محدوده ی دفاع از منشور اين جنبش به طور كامل به رسميت شناخته شود. ما بر اين باوريم که آن چه به نام” سند سياسی” از سوی گروه کار سند سياسی تدوين شده ، که خود حاوی گرايش های چندی است ، به عنوان نظرگاه و پلاتفرم گرايش های معينی در درون اين جنبش، انتشار يابد و راه ِ انتشار پلاتفرم های ديگر، از سوی افراد و گرايش های ديگر، و از جمله آنانی که خواستار طرح تفصيلی ديدگاه و درخواست های خود در درون اين جنبش هستند، هم چنان گشوده مانَد. تنها از اين راه است که می توان به راستی به تکوين جنبش فراگير و نيرومندی ياری رساند که در پيکار عليه جمهوری اسلامی و دفاع از ارزش ها و پرنسيپ های دمکراتيک، که بر منشور يگانه ی آن نقش بسته است، و بدون تحقق آن ها کم تر سخنی از پا گرفتن دموکراسی در ايران نمی توان به ميان آورد؛ هم کاری گرايش های گوناگون، از ليبرال ها تا کمونيست ها، از فمنيست ها تا دين باوران لائيک را ميسر می سازد. جنبشی که در عين حال که خود معطوف به قدرت نيست و از بديل و نوع معينی از جمهوری در برابر استبداد دينی حاکم دفاع نمی کند؛ برای گرايش های مختلف که هر يک از بديل معينی جانب داری می کنند، امکان حضور فعال و گفت و گو با يک ديگر و با مردم کشور ما را در مقياسی بزرگ فراهم می سازد.

از اين رو ما اشتراکات زير را، در انطباق با محورهای مورد تاکيد فراخوان نخستين گردهم آيی سراسری جمهوری خواهان لائيک و دموکرات، به عنوان منشور جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات پيش نهاد می کنيم:

١- مبارزه برای رهايی از يوغ نظام جمهوری اسلامی

۲ – تلاش در راستای ايجاد يک جمهوری متکی بر حق رای آزاد و برابر همه افراد مردم و پاسخ گو به مردم؛ نفی هر نوع حکومت دينی، موروثی، مسلکی و غيرانتخابی و غير قابل تغيير به وسيله مردم

۳- دفاع از برابری كامل حقوق همه شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، مسلك، قوميت و مليت

۴- دفاع از آزادی های سياسی بی حصر و استثنا، از جمله آزادی انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل

۵- دفاع از حق حاکميت مردم و مخالفت با هر نوع مداخله قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت مردم ايران

آذرشيبانى- احمد سپهر- بهرنگ آبكنارى- بهروز نظرى- تقى اغنيا- حميد جهان بخش- ژاله شه منش- على اشرافى- على دماوندى- سياوش كمالى- شهرام بيات- محمد شيبانى- مسعود جوادى – مهدى كيا- (انگلستان)