سخنرانی دکترمهرداد درویش پور در گوتنبرگ

نظریه میان برشی در بررسی تضادهای

جنسیتی و نسلی

در بین ایرانیان سوئد و پیامدهای آن

نظریه میان برشی چیست و چه کاربردی در بررسی تضادهای جنسیتی و نسلی در میان ایرانیان مقیم سوئد دارد؟ دشواری های ایرانیان در ادغام و بهم پیوستگی در جامعه سوئد کدامند و موقعیت طبقاتی، سنی و جنسیتی چه نقشی در آن دارد؟ نقش تبعیضات قومی و نژادی در تجربه متفاوت زنان، مردان و جوانان ایرانی از جامعه و مشکلات و چشم اندازی که پیش روی خود می بینند چیست؟ الگوها و تضادهای خانوادگی در میان مردان و زنان و والدین و جوانان ایرانی در سوئد کدامند و چه تغییرات و پیشرفت های در آن صورت گرفته است؟

زمان: شنبه 16 مای

ساعت: 15 بعد ازظهر

مکان:

برگزار کنندگان: انجمن هنرمندان فرای مرزها، انجمن آساره، انجمن

دماوند، انجمن ایرانیان علیه مواد مخدر ABF اتحادیه سراسری ایرانیانواحد

غرب و همکاریبا