کشتار بزرگ زندانیان سیاسی

ردپای کشتار بزرگ زندانیان سیاسی را نمی توان با ویرانسازی خاوران محو کرد!

ماموران جمهوری اسلامی ایران با آغاز به ویران سازی آرامگاه خاوران – گلزار زندانیان سیاسی جان باخته سال ۱۳۶۷ که یادآور مقاومت نسل جویای آزادی و عدالت در برابر مرگ آفرینان رژیم جمهوری اسلامی ایران است – برآنند تا ردپای کشتار بزرگ تابستان ۶۷ و حافظه تاریخی از آن دوران را محو کنند.

جمهوری اسلامی می پندارد با تخریب گلزار خاوران و تبدیل آن به “گردشگاه عمومی‌” می تواند مانع از تجمع سالانه بازمانده گان بر مزار قربانیان دهه ۶۰ که خواستار رسیدگی به پرونده آن جنایات بزرگ هستند گردد.

خاطره و ردپای آن جان باختگان اما نه تنها در مزارشان بلکه در قلب و اندیشه هزاران تن از مادران خاوران، دیگر بازماندگان و هم پیمانان آن شجاع ترین فرزندان ایران نقش بسته است. پیکار نسلی که در برابر استبداد حاکم هر گز سر فرود نیاورده است، گواه زنده آن است که مرگ و ویرانی حریف حافظه و اراده معطوف به آزادی نیست. خاوران بخشی از تاریخ آن سرزمین است و هم ازاین رو باید با تمام قوا برای پاسداری آن کوشید.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۲۳ ژانویه ۲٠٠٩