به کنگره حزب دمکرات کردستان

دوستان گرامی!

درودهای صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری کنگره حزب دمکرات کردستان بپذیرید. ما با امید به اتخاذ سیاست های سازنده ای که هم نیروی مبارزه برای برچیدن تبعیضات قومی، جنسیتی و دینی در ایران را در صفوفتان توانمند تر و هم راه نزدیکی، همکاری و ائتلاف شما با دیگر مبارزان راه آزادی و عدالت و جدایی دین و دولت را در ایران هموارتر نماید، برگزاری این کنگره را به شما تبریک میگوئیم.

تاریخچه چند دهه مردم کردستان ایران با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. مبارزه مردم کرد چه در سال های سلطنت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی خود نشانگر بهایی است که کردستان ایران در پیکار علیه استبداد حاکم بر میهنمان پرداخته است. گرچه مردم کردستان بر پایه تبعیضات اتنیک همچون مردم آذری، بلوچ، عرب، ترکمن از ستم ویژه ای علاوه بر ستم های عمومی که همه شهروندان ایران را تحت فشار قرار داده، رنج می برند، اما به باور ما سرنوشت مشترک مردم سراسر این کشور همچون حلقه های یک زنجیر بهم پیوسته است. این سرنوشت مشترک به ویژه در خیزش دو ساله اخیر کاملا برجسته شده است. رفع تبعیض اتنیک در کل کشور در گرو برچیدن بساط جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کل کشور است. ما از هر گامی که نیروهای باورمند به دمکراسی در کردستان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های صلح، رویارویی با میلیتاریسم، جدایی دین و دولت، دمکراسی و عدالت اجتماعی و حفظ همبستگی ملی و یکپارچگی در ایران بردارد، حمایت میکنیم. شور بختانه وجود شرایط خفقان همواره مانع از آن است که نیروهای ضد تبعیض بتوانند چه در سطح کردستان و چه در کل کشور با گفتگوی سازنده و دمکراتیک راه حلی برای حل ستم قومی در ایرانی یکپارچه و آزاد بیابند.

دوستان عزیز !

همان طور که میدانید جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بر پایه سند مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر ۲۰۰۴ در قسمت اشتراکات تاکید کرده است که “ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.”

ما با تاکید بر حفظ یکپارچگی ارضی ایران و مخالفت با هرگونه حمله نظامی به ایران، خواستار برچیدن هر نوع تبعیض قومی در کشور هستیم و بر این باوریم که همکاری اپوزیسیون مستقل جمهوریخواه لائیک، سکولار و دمکراتیک ایران که بتواند در چارچوب ایرانی آزاد و همبسته صدای سومی را در رویارویی با جمهوری اسلامی سازمان دهد بیش از پیش برجسته شده است.

آرزومندیم کنگره شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت گذار از نظام جمهوری اسلامی از طریق تکیه بر مبارزات مستقل و همبسته مردم ایران و تاکید بر صلح، عدالت، دمکراسی، جمهوری و لائیسیته، به تقویت این صدا یاری رساند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

۳۰ مای ۲۰۱۱