سپاسگزاری

بدین وسیله از همۀ دوستان عزیزی که از گوشه و کنار دنیا، ما را در این ایام دشوارِ از دست دادن یار، همسر و پدر مهربانمان، هوشنگ کشاورز صدر، همراهی کرده و در این اندوه جانکاه با ما سهیم بوده اند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.
دست و زبانِ ما از ادایِ پاسخ به محبت های بیکران شما کوتاه است. موج همدلی و همدردیِ یکایک شما، به راستی نشان داد که نهال مهر و دوستی که هوشنگ در همه عمر، چون باغبانی عاشق، از آن مراقبت کرده بود، بی ثمر نبوده است.

زریون، مازیار و بهاره کشاورزصدر