درباره به سخره گرفتن چهره های مقدس جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی

میز گرد بی بی سی با مهرداد درویش پور، عبدالرضا تاجیک و مانا نیستانی

شوخی با آیت الله خمینی در شبکه های اجتماعی در اینترنت که اخیرا رایج شده تا چه حد واکنشی به مقدس سازی حکومتی ست ؟

مدتی ست که در شبکه های اجتماعی در روندی زیر عنوان صفات بارز امام جملاتی اکثرا انتقادی،بعضی ساده لوحانه و بی محتوا و گاه توهین آمیز به عنوان صفات بارز امام خمینی عنوان می شود. این روند بیش از دو هفته قبل به راه افتاد و به سرعت شایع شد و برای آن چند صفحۀ فیسبوک با چند هزار عضو درست شد. چرا بخشهایی از مردم ایران هرچند گاه رهبران زنده و مرده شان را به سخره می گیرند؟ بروز نوعی خشم و استیصال ، تقدس زداییِ آگاهانه یا سقوط اخلاقی؟ برای طرح این سؤالها و بحث در این باره سه صاحبنظر با ما هستند، مهرداد درویش پور ، جامعه شناس ،مانا نیستانی ، کاریکاتوریست و عبدالرضا تاجیک ، روزنامه نگار.

میز گرد