گرامی‌داشت علی اشرف درویشیان

جمعیت کردهای مقیم فرانسە کلیە دوستان و دوست داران ادبیات شورشگر و فرهیختگان آزادە را فرا می‌خواند کە روز یک‌شنبە دهم دسامبر ٢٠١٧ گردهم آئیم و خاطرە زندەیاد علی اشرف درویشیان را گرامی بداریم.

دراین گردهم آئی:

– دو برنامە متفاوت با اجرای دو هنر مند تئاتر، هومن و کاظم شهریاری اجرا خواهد شد

– سخن کوتاهی از یکی از اعضاە کانون نویسندگان در تبعید.

– نظری گذرا بر پارەای از نوشتەهای علی‌اشرف

– بازخوانی بسیار کوتاهی از نوشتەای از درویشیان

– همنوائی دویارو دوستدارعلی‌اشرف، حسن بهنام وحسین سلطانی، می‌کوشد گوشەای از فضای موسیقی ای را بازسازی کند کە علی اشرف بدان عشق می‌ورزید.

 

تاریخ: دهم دسامبر ٢٠١٧

ساعت:  ١٥ الی ١٨

محل گرد هم‌آئی سالن AGECA

آدرس:

AGECA – 177 rue de Charonne

75011 Paris

ایستگاه مترو :        Alexandre Dumas

 جمعیت کردهای مقیم فرانسە

 انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران

 همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران