گزارش هشتمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۵ و ٦ خرداد ١٣٩٧ –  ٢٦ و ٢٧ مه ٢٠١٨

 

شنبه ٢٦ مه

هشتمين گردهمآیی سراسری جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائيك ايران (ج.ج.د.ل.ا.) طى روزهاى ۵ و ٦ خرداد ١٣٩٧ برابر با ٢٦ و ٢٧ مه ٢٠١٨ در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. گردهمآیی با نام على اشرف درويشيان و عباس عاقلی زاده و با يك دقيقه کف زدن به احترام همه‌ی جان‌باختگان راه آزادی در ايران كار خود را شروع كرد.

پس از تصويب آیین نامه و دستور كار گردهمآیی، شوراى هماهنگى ج.ج.د.ل.ا. گزارشى از فعاليت‌های خود، واحدها و گروه‌هاى كارى به جلسه ارائه داد، که مورد نقد و بررسى همراهان قرار گرفت. نمايندگان واحدها، گروه‌هاى كارى و اعضاى شوراى هماهنكى به پرسش‌های همراهان پاسخ دادند.

پس از آن، دو نفر از ميهمانان گردهمآیی پيام‌هاى خود را به گردهمآیی قرائت كردن.

سپس طرح بيانيه سياسى از سوی کارگروه بیانیه سیاسی و دو متن دیگر از سوی دو تن از همراهان به گردهمآیی ارائه شد. پس از چند دور بحث و گفتگو كميسيونى از همراهان داوطلب تشكيل شد تا با توجه به نظرات طرح شده، طرح نهايى بیانیه سیاسی را بر اساس نوشته‌ی گروه بیانیه سیاسی به عنوان متن پایه‌ای تهيه و براى تصميم گيرى و تصويب به گردهمآیی ارائه دهد.

موضوع ديگر دستور كار گرهمآیی، تغيير و اصلاح يك بند از منشور ج. ج. د. ل. ا.  بود. پيشنهاد تغيير اين بند به اتفاق آرأ تصويب شد. (رجوع کنید به پیوست)

در بخش ديگر دستور كار گرهمآیی، بحث و بررسى متن «مبانی مشترک» سازمان ها و نیروهای جمهوری‌خواه قرار داشت. تعدادی از سازمان‌های جمهورى‌خواه، با وجود ديدگاه‌هاى اجتماعى و پيشينه‌های سياسى متفاوت، ضرورت هم‌کاری و هم‌گرایی وسيع جمهورى‌خواهان دموکرات را دستور كار خود قرار داده‌اند، طى نشست‌هاىی مشترك طرحى را بعنوان «مبانی مشترک» براى تاييد و تصويب اعضای خود تهيه كرده‌اند. اين سازمان‌ها به ضرورت مبارزه‌ی مشترك جمهورى‌خواهان دموکرات براى استقرار جمهوری و دموكراسى در ايران بر مبناى منشور جهانى حقوق بشر و ضمائم پيوست آن و ارزش‌هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دولت و دین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن … باورمند می‌باشند. متن «مبانی مشترک» از چند ماه قبل در اختيار همراهان برای  بررسى قرار گرفته بود. شوراى هماهنگى تصويب نهايى آن را در دستور كار گردهمآیی هشتم قرار داده بود. پس از چند دور بحث و گفتگوی همراهان، توافق شد که كميسیونى تشكيل شود تا با توجه به منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. پاسخی تهيه کند و براى تصويب در اختيار گردهمآیی قرار دهد.

 

يكشنبه ٢٧ مه

ابتدا كميسون بيانيه‌ی سياسى گزارش كار خود را ارئه داد. روند كار بدين صورت بود كه هر بخش از متن كه در مورد آن‌ دو يا سه نظر وجود داشت، پس از طرح استدلال‌های مخالف و موافق، به رائ  گذاشته می‌شد. بدين ترتيب بيانيه سياسى در جزئيات و در  كليت آن به را ئ گذارده شد  و با ٨٢٪‏ موافق تصويب شد.

در مرحله بعد، كميسون تهيه پاسخ در رابطه با «مبانی مشترک» سازمان های جمهوری‌خواه، گزارش خود را به گردهمآیی ارائه داد که با ٨٥٪‏ رائ موافق به تصويب گردهمآیی رسيد.

دستور كار بعدى گردهمآیی، پيشنهاد براى تغيير و اصلاح سند ساختار بود. پس از بحث و گفتگوی مفصل توافق شد که شوراى هماهنگى آینده کار گروهى را جهت بررسى و تدفيق پيشنهادات طرح شده در گردهمآیی هشتم براى تغيير سند ساختار تشكيل‌دهد و حاصل كار خود را در اختیار شورای هماهنگی برای گردهمآیی نهم قرار دهد.

در پایان كار هشتمين گردهمآیی ج.ج.د.ل.ا. شوراى هماهنگى جديد از سوی همراهان حاضر انتخاب شد.

شورای هماهنگی جنبش جمهورى خواهان دموکرات و لائيك ايران

۱۵ ژوئن ٢٠١٨ – ٢۵ خرداد ١٣٩٧

 

آدرس تارنمای ندای آزادی : 

http://nedayeazady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی :

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

 آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. :

 jomhouri.democrat.laiic@gmail.com