گل‌چینی از نقاشی‌های گنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران از سودابه اردوان

بیست و چهارمین گنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

 کلن 24 ژوییه 2013

سودابه اردوان

سودابه اردوان نقاش ،مجسمه ساز و هنرمند متولد تبریز است.
هنگامی که دانشجویی 23 ساله وساکن تهران بود توسط رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی به‌دلیل فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شود. 
اوکه از فعالین ومبارزان راه آزادی و دموکراسی وجنبش پیشرو زنان است، هشت سال ازبهترین سال‌های ‌زندگی خود را در زندان‌های مخوف اوین و قزلحصار به‌سر برده است و از بازماندگان فاجعه‌ی ملی سال 67 می‌باشد.
یادنگاره‌های زندان مجموعه‌ای از خاطرات درد‌ناک این سال‌هاست که به هم‌راه مجموعه‌ای بی‌نظیر از نقاشی‌های این هنرمند منتشر شده است.
او از سال 1996 به‌عنوان پناهنده سیاسی ساکن کشور سوئد می‌باشد.

فرهمند رکنی