از مبارزات و خواسته های بحق مردم ایران حمایت می‌کنیم

ما از مبارزات حق  طلبانه اقشار و طبقات مختلف  جامعه  ایران و از جمله از اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، رانندگان و  کامیون داران و نهایتا از قیامِ توده هایِ مردم علیه جمهوری اسلامیِ ستمگر و فاسد برایِ گذر مسالمت  آمیز بسویِ دمکراسی و جمهوریِ حقوق بشری، درعین باورمندی به حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، دفاع میکنیم.
در این شرایط بحرانی که اکثریت مردم ایران  آگاهانه  به این نتیجه رسیده اند که رژیم جمهوری اسلامی  پس از چهل سال  جنایت و چپاول ثروت مردم ،  به پایان کار خود  رسیده  و باید بر چیده شود، حیاتی است  که کلیه نیروهای  چپ، دمکرات، عدالت  خواه  و استقلال طلبِ جمهوری خواه در یک تفاهمِ ملیِ گسترده از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی برایِ نیل به دمکراسی، بگونه ای متحد پشتیبانی کنند.
کلیت رژیم جمهوری اسلامی ایران  و نظامِ “ولایت فقیه”،  بیش از هر زمان دیگری در تنگنا های داخلی و بین المللی قرار گرفته و عدم مشروعیتِ آن برایِ همگان آشکار شده است. مردم دریافته اند که ایجادِ تحول بنیادی دمکراتیک و رسیدن به آزادی و رفاهِ اجتماعی در جامعه ممکن نیست، مگر اینکه در نظام کنونی  تغییرات اساسی  و رادیکال  رخ  داده و جامعه بدست خود مردم از یوغِ این حکومت دزد و فاسد، رها گردد.
مردم ایران دریافته اند  که  سکان داران کاخ سفید ، دولتهای اروپائی ، چین و روسیه تنها بفکر منافع خود هستند  و با اینکه سالهاست  اختناق سیاسی، نقض حقوق بشر، شکنجه، اعدام، اقتصاد دلالی و رانت خواری در ایران برقرار است و اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر، تبعیض ، گرانی و فضای  امنیتی زندگی میکنند، قدرتهای خارجی در واقع در هراس از وقوع یک انقلاب دمکراتیک و استقرارحاکمیتِ مردمی، به شیوه هایِ گوناگون از جمله آلترناتیو سازی، در صدد دخالت و ایجاد انحراف در میسرِ مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم هستند.
اکثریت مردم نا راضی و مخالف رژیم هستند، و پایه های نظام بیش از هر زمان  دیگر لرزان تر شده و حکومت، عملا قادر به کنترل اوضاع  نیست و نمیتواند  خود را اداره کند تا چه برسد به اداره مملکت. در واقع با ظهورِ بن بست کامل سیاسی بین حکومتگران و مردم، دورانِ فرو پاشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ نظام فرا رسیده است.
جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران (واحد منفردین) و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – شیکاگو، در چار چوب   باورمندی  به حقوقِ دمکراتیک مردم، از اعتصابات و اعتراضاتِ حق طلبانهِ  سراسری طبقات و اقشار مختلف جامعه علیه کلیت  رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنند و در این راستا خواستار همکاری و همگامی با تمامی جریانات سیاسی مترقی و مستقل از قدرتهای خارجی هستند که از مبارزات مردم برایِ عبور از نظام حاکم در راستای برقراری جمهوریِ لاییک و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری پشتیبانی میکنند.

جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران (واحد منفردین)

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

  27 مهرماه 1397

vahed.monfaredin@yahoo.com

 Dadvar@Comcast.net