نامه سرگشاده به همراهان و شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران