فراخوان به نیروهای چپ در سراسر جهان: در کنار مبارازت مردم ایران بایستید!