فراخوان مشترک تشکلات صنفی و مدنی ایران برای تجمع در 2 دی در مقابل مجلس