جلسه پالتاکی تدارک ایجاد صف متحد اول ماه مه درخارج از کشور