گزارش دیدار با خانم مالو درایر استاندار ایالت راین لند فالز در آلمان