مضحکه ای به نام “انتخابات” ! رأی ما نه به جمهوری اسلامی است !