نقش «اپوزیسیون پراکنده برون مرزی» در تحریم انتخابات