نامه سرگشاده به اقای دکتر هانس هنری کلوگه رئیس سازمان بهداشت جهان