نامه به نخست وزیر سوئد،  استفان لوفون، در کمک رسانی به ایران برای مقابله با بیماری کرونا