نامه سرگشاده به جناب آقای تدروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی