مقابله با ویروس کرونا: آنچه در لنگرود بعنوان یک تجربه دیده شد و به بارنشست!