کرونا در ایران؛ سیاست فرسایشی حکومت در قبال زندانیان سیاسی