طبقه کارگر جهان امسال در بد ترین شرایط به استقبال روز کارگر میرود