پرواز شماره ۷۵۲؛ چهار ماه بدون اجرای عدالت سپری شد