الحاق رسمی سرزمین های فلسطینی هیچ چیزی را تغییر نمی دهد