قرارداد استعماری جمهوری اسلامی با چین ضد منافع ملی ایرانیان است.