بیانیه همبستگی با همکاران مبارز سندیکایی در ایران که تحت فشارو سرکوب قرار دارند