هشت مارس، روز جهانی زن، بر تمام زنان آزاده جهان گرامی باد!