سمینار اَلَن بَدیو: چگونه زیستن و اندیشیدن در دورانِ سردرگُمیِ کامل

دوشنبه شب‌های هر ماه

در 

Théâtre de la Commune

     A93300  Aubervilliers  

France

 

ساعت 20

4 اکتبر – 8 نوامبر – 6 دسامبر 2021

17 ژانویه – 7 فوریه – 7 مارس – 11 آوریل و 9 می 2022

سمینار به زبان فرانسه

رجوع کنید به نوارهای سمینار در زیر 

 

 

موضوع این سمینار، در اوضاع و احوال کنونی، ژرف‌اندیشی و  کاربُردِ مفاهیمی است که سال‎‌ها پیش زیر عنوان «جهت‌گیری در اندیشه، جهت‌گیری در هستی» مورد بحث قرار دادیم. اما این بار از امر منفی حرکت خواهیم کرد. یعنی از تصدیق فاحش یک سردرگُمیِ بزرگ در تمام مقوله‌هایی که انواع واقعیِ حقیقت‌ها که علوم، هنر، عشق و سیاست باشند را تمیز می‌دهند. در این راستا، پاندمیِ کنونی کمتر یک علت است تا گونه‌‌ای فرصت برای آشکار شدن سردرگُمی. ما سعی خواهیم کرد نشان دهیم که این سردرگُمیِ احتمالن بی‌سابقه امروزه در چه شرایطی گسترش پیدا کرده است: در چه  اوضاع جهانی (وجود سرمایه‌داری‌ای که تا لحظه‌ی کنونی  از هر مخالفتی واقعی در امان می‌باشد، پس از فروپاشیِ اشکال دولتیِ آن که خود را کمونیستی می‌خواندند) و در چه بُن‌بست‌های فکری (تقدم فراگیر شکل‌های اعتراضی صرفن نفی‌گرا، بدون دورنمایی ایجابی). ما کوشش خواهیم کرد پیدا کنیم چه می‌تواند حداقل مانع خروج از این وضعیت از راه یک جنگ جهانی ویرانگر باشد. بدین منظور باید از یک منطق دیالکتیکیِ نوینی گذر نمود.   

اَلَن بَدیو

سپتامبر 2021 

سمینار اَلَن بَدیو

چگونه زیستن و اندیشیدن در دوران سردرگمیِ کامل

Comment vivre et penser dans un temps soumis à une complète désorientation

 

نوار گفتارها  به زبان فرانسه