در اعتراض به دستگیری فعالان کارگری در ایران

نامه جهار سندیکای کارگری فرانسوی به وزیر امور خارجه فرانسه

 

خانم وزیر امورخارجه فرانسه،

ما سازمان های سندیکایی  مایلیم توجه شما رابه دستگیر و زندانی شدن اخیر ده ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. تنها «جرم» آنان خواستِ داشتن تشکلات سندیکایی مستقل از دولت در ایران است.

رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز یکی از دستگیرشدگان است. او چندین بار از سوی سندیکاهای عضو کلکتیو سندیکایی به فرانسه دعوت شده است، هم چنین سندیکای س اف د ت از او برای شرکت در کنگره این سندیکا در ماه ژوئن امسال دعوت کرده است.

در میان زنان و مردان دستگیر شده که نام شان تا ۲۳ مه به دست ما رسیده، نام های انیشا اسدالهی، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد  حبیبی، محسن عمرانی، شبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملکی ، رضا امانی فر، اصغر حجاب و هادی صادق زاده دیده می شود.

برخی از انان به دادگاه فراخوانده شده اند. در میان انان شماری از معلمان دیده می شوند.

ما فکر می کنیم که وظیفه کشور ما است که خواهان آزادی فعالان سندیکایی دستگیر باشد.

در نتیجه، ما از شما درخواست می کنیم که با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارید، بر مقامات ایرانی فشار اورید تا معیارهای مندرج در مقاوله نامه‌های بین المللی، از جمله در مورد حقِ کار و حقوق بشر را مراعات کنند.

خواهشمندیم، خانم وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

 کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)                                                        

 کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)                            

 اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)                                        

 اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ)