جامعه دانشگاهی و مبارز بین‌المللی به طور گسترده سکوت کرده است