نورافشانی برج ایفل با شعار زن زندگی آزادی

در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران

دوشنبه 16 ژائیه 2023 ساعت 19

با شرکت و سخنرانی شهردار پاریس، خانم هیدالگو،

و جمعی از ایرانی‌ها، فرانسوی ها و خارجی‌های آزادی خواه مقیم پاریس.