يادداشت گروه کار ساختار

يادداشت

گروه کار ساختار که کار خود را از سيزدهم ژوئيه ۲۰۰۵ در جمع کوچکی آغاز کرده بود سرانجام امشب، چهاردهم فوريه ۲۰۰۶ در آخرين گفتگوها در گروه کاری وسيعتر پيرامون مبانی و مواد پيشنهادی ساختار به دومين گردهمآئی سراسری به کار خويش پايان داد.

از ميان متنهای متفاوتی که از جانب اعضای گروه کار در اين مدت پيشنهاد شد سرانجام سه طرح بر جای ماند و کوشش برای رسيدن به يک متن واحد و مورد توافق ميان همه اعضای گروه کار بيحاصل ماند.

دوستان عزيز رسول آذرنوش و بهمن امينی طرح جداگانه خود را به گردهمآئی عرضه خواهند کرد. دوست ارجمند احمد آزاد طرح پيشنهادی خود را، همراه با ملاحظات همراه گرامی جلال شالگونی، بيشتر برای ارائه بحث ساختار از ديدگاهی متفاوت در ميان اعضای گروه کار و همراهان منتشر ساخت و قصد طرح و پيشنهاد آنرا به نشست همگانی ندارد. هشت تن اعضای ديگر گروه کار با طرحی که اينک در معرض افکار همراهان و علاقه مندان قرار ميگيرد بر رويهم موافقت دارند. بنابراين از جانب گروه کار ساختار که عهده دار تدوين و پيشنهاد طرح يا طرحهائی به دومين گردهمآئی سراسری بود، دو طرح عرضه خواهد شد و همين دو طرح مبناى بحث و گفتگو و اصلاح و تصويب همراهان در نشست خواهد بود.

گروه کار ساختار وظيفه خود ميداند از دوستان و همراهان گرامی احسان دهکردی، فرزام رستگار، گيتی سلامی، جلال شالگونی و منوچهر مقصودنيا که در اين مدت، بيرون از گروه کار، با احساس مسئوليت ملاحظات، پيشنهادات و راهنمائی های خود را به رشته تحرير در آوردند و يا در اختيار گروه کار گذاشتند صميمانه قدردانى کند.

همآهنگ کننده گروه کار ساختار

۲۵ بهمن ۱۳۸۴- ۱۴ فوريه ۲۰۰۶
گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

سرور علی محمدى

يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵ – ۳۰ آوریل ۲۰۰۶

مقدمه

پس ازدو ماه از برگزاری دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در شهر هانوفر آلمان به تاريخ ۲۴ تا ۲۶ فوريه. گزارشی از جانب هيئت اداره کننده به تاريخ ۲۰ آوريل ۲۰۰۶ در سايت صدای ما انتشار يافت که در مقدمه ان چنين آمده است:

” رای هيئت اداره کننده در مورد اين گزارش ۲ نفر راضی، ۲ ممتنع، و ۱ رای مخالف.خانم سرور علی محمدی با شکل و نحوه گزارش دهی و همچنين با محتوای آن کاملا مخالف هستند.” (تاکيد از من است). بی ترديد همانطور که در مقدمه گزارش قيد شده است من بعنوان يکی از اعضای هيئت اداره کننده مخالف بوده و می باشم. لکن با قرائت سطور فوق دچار شگفتی ام که چگونه گزارش مذبور بنام هيئت اداره کننده انتشار يافته نه با نام دو نفر راضی؟

تامل در همين چند سطر نقل شده مويد برخورد غيرجدی و اهمال کارانه تنظيم کنندگان گزارش است.

نخست آنکه اصطلاح بی مسمای ۲ نفر راضی، فاقد هرگونه بار حقوقی و سياسی است و مابه ازای آنرا در هيچ نظامنامه ای نميتوان يافت. از منظر حقوقی که به مسئله بنگريم بايد موافقت، مخالفت، امتناع در مشارکت و رای ممتنع افراد را برسميت بشناسيم نه مفهوم های کلی و کشدار رضايت يا عدم رضايت را.

آنچه بر من پوشيده است اين واقعيت است که چه کسی با اين واژه ها بجز نگارندگان گزارش آشنائی دارد؟

دوم آنکه من اين روش را گامی ديگر در فاصله گرفتن از نشستهای چند سال گذشته جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ميدانم، چرا که ما همواره کوشيده ايم تنوع آرا را در بين خودمان برسميت شناخته و مسائل را با بحث و اقناع حل و فصل کنيم.اما اين گزارش نه تنها از اين اصول عدول کرده؛ بلکه حتی در صورت توسل به مکانيزم رای گيری هم از اکثريت مطلق آرا برخوردار نيست. از ۵ نفر هيئت اداره کننده ۲ نفر راضی، ۲ نفر ممتنع و ا نفر مخالف می باشد با احتساب اين امر، اکثريت مطلق آرا يعنی ۳ نفر از ۵ نفر حاصل نيست. بنابراين گزارش زيز بعنوان گزارش هيئت اداره کننده فاقد اعتبار است و لازم است که” راضيان” که نامشان مجهول است، آنرا با نام خود انشار دهند.

سوم آنکه پرسيدنی است که ۲ نفر ممتنع چه کسانی هستند و چرا به اين امر غير دموکراتيک اعتراض نکردند؟

براستی اين فقدان حس مسئوليت و اهمال کاری را در باره انجام و ظيفه ای که در گردهمائی بدوش گرفتيم چگونه بايد توضيح دهيم؟ من به سهم خود بنا به مسئوليتی که در شورای هماهنگی سابق داشتم و نيز با توجه به اينکه يکی از اداره کنندگان دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک بودم، تمام سعی خود را بکار بردم تا:

۱– دوستان تدارک کننده در هانوفر فيلم اجلاس را جهت سنديت هرچه بيشتر گزارش در اختيارم بگذارند. با آن که کيفيت نامناسب فيلم ها طوری است که در برخی موارد، حتی رای گيری ها و نتايج آنرا روشن نمی کند

۲– علی رغم نقص و کمبود فاحش اسناد، طرح اوليه ای تهيه و برای بحث در اختيار ساير اعضای هيئت اداره کننده قرار دهم.

۳– يک جلسه پالتاکی بمنظور بحث در باره ارائه گزارشی که شايستهء عنوان گزارش هيئت اداره کننده باشد برگزار گردد. متاسفانه اين تلاش من بی نتيجه ماند.

با توجه به همه اين معضلات و علاقه ای که به سهم خود به سرنوشت جمهوری خواهان دموکرات و لائيک دارم لازم ديدم ملاحظات خود را در باره “گزارش هيئت اداره کننده” مندرج در سايت صدای ما با همراهان و علاقمندان در ميان بگذارم.به اميد آنکه اشتباهات را تصحيح نمائيم و از تکرار اينگونه روش ها در آينده پرهيز کنيم.

با سپاس سرور علی محمدى

***

اجلاس سه روزه جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ فوريه سال ۲۰۰۶ در شهر هانوفر

آلمان برگزار گرديد.

جمعه ۲۴ فوريه ۲۰۰۶

اجلاس با تاخير زياد و با خيرمقدم خانم ميهن جزنی افتتاح شد. پس از آن گروه کار پيگيری شورای هماهنگی اداره جلسه را تا انتخاب هيئت اداره کننده بعهده گرفت.متاسفانه، مسئول هماهنگی گروه کار پيگيری، آقای رضا اکرمی، بدليل بيماری درجلسه جضور نداشت.

اعضای گروه پيگيری خانمها مهشيد راستی، سرورعلی محمدی و آقايان جلال شالگونی و عباس عاقلی زاده بودند.

طبق آخرين آمار گروه تدارکات در هانوفرحداکثر حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر در اين نشست شرکت داشتند که اين تعداد طی سه روز متغير بود. همراهان از کشورهای آلمان، اتريش، انگلستان، آمريکا، دانمارک، سوئد، سويس، فرانسه، کانادا و هلند در اجلاس حضور به هم رسانده بودند.

متاسفانه گروه کار تدارک آمار دقيقی از نسبت شرکت کنندگان مناطق مختلف در اختيار ندارد.

قبل از انتخابات هيئت اداره کننده از طرف گروه کار تدارکات آقای اصغر اسلامی گزارش اين گروه را به اطلاع حاضران رساند. انتخاب هيئت بدليل کمبود کانديداهای زن عملا با مشکلاتی مواجه بود که با ورود يکی از همراهان زن ترکيب سه زن و سه مرد کامل شد. سپس انتخابات پيرامون تعيين هيئت اداره کننده صورت گرفت.از ۵۰ شرکت کننده در رای گيری ۴۴ نفر موافق،۲ نفرمخالف و ۲ نفر در رای گيری شرکت نکردند. اعضای هيئت اداره کننده شامل: خانمها ميهن جزنی، گيتی سلامی، سرورعلی محمدی و آقايان جلال شالکونی،عباس عاقلی زاده، بيژن محمودی بودند.

گروه کار پيگيری پس از انخاب هيئت اداره کننده به کار خود پايان داد.

خانم ميهن جزنی از روز دوم بدليل بيماری از هيئت اداره کننده کناره گيری کردند.پس از استراحت کوتاهی که بمنظور تقسيم کار بين اعضای هيئت اداره کننده داده شد،هيئت اعلام کرد که جلسه را به نوبت اداره خواهند کرد. و از مسئولين فنی هم خواسته شد تا نسبت به ضبط برنامه توجه لازم را مبذول دارند.

ضمنا در مورد حق رای اعضای شورا و همراهانی که از طريق پالتاک در جريان مباحثات بودند و از آنجا که در نظامنامه تدبيری در باره آن انديشيده نشده بود هيئت اداره کننده با در نظر گرفتن مباحثات اعلام کرد که اعضای شورا وهمراهان در پالتاک هم از حق رای برخوردار خواهند بود.

اجلاس کار خود را با اعلام يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و اسقلال ايران رسما آغاز کرد.

تصويب آئين نامه اولين وظيفه هيئت اداره کننده بود. با تذکر آقای هدايت اله متين دفتری مبنی بر اينکه از نظر حقوقی آئين نامه اصطلاحی است که به غلط رايج شده و برای اداره جلسه نظام نامه واژه ی صحيح است.رای در تائيد نظام نامه که از پيش در اختيار حاضران قرار گرفته بود با ۴۴ رای موافق به تصويب رسيد. ۷ نفر هم در رای گيری شرکت نکردند.

بررسی کارنامه گذشته

نخستين موضوعی که در دستور کار هيئت اداره کننده قرار داشت بررسی کارنامه يکسال و نيم گذشته بود.

با توجه به اينکه شورای هماهنگی در آخرين جلسه خود ۱۸. ۰۶. ۲۰۰۶. نتوانست گزارشی تهيه کند که اکثر اعضا با آن موافق باشند اين مهم به گروه کار پيگيری واگذار گرديد که از طرف اين گروه هم گزارش منسجمی ارائه نشد.دو تن از اعضای گروه کار، آقايان عباس عاقلی زاده و جلال شالگونی اعلام آمادگی کردند تا گزارش کوتاهی از مجموعه اظهار نظرهای اعضای شورا و جمعبندی عملکرد ارگان ها که توسط آقای عباس عاقلی زاده تهيه شده بود را بصورت کتبی در اختيار اجلاس قرار دهند. اما متنی که تحت عنوان “گزارشی عينی از موقعيت و امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک” توسط آقای شالکونی قرائت شد نظر به اينکه بيان جزئی از واقعيات بودنتوانست جايگزين گزارشی از عملکرد يکسال و نيم گذشته شود و به پيشرفت مباحث ياری رساند. اما از انجا که اکثر اعضا و همراهان با علم به اينکه با بررسی و شکافتن اشکالات گذشته، راه همکاری آينده هموار تر خواهد شد تلاش کردند تا با استناد به مقالات درج شده در صدای ما ريشه های عدم کارائی شورای هماهنگی را دراين مدت بيابند.نکته قابل توجه اينکه هم بحث هائی که در جريان گردهمائی صورت گرفت و هم در گفتگو و تبادل نظرهای پيش از گردهمائی که بصورت کتبی و شفاهی صورت گرفته بود نکات زير چشمگير بود:

۱- آيا شورا توان هماهنگ کردن ارگانها را داشته است؟

۲- آيا شورا در اين مدت توانسته نقش خود را در مقام سخنگوی جمع جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايفا نمايد؟ ۳- آيا عدم حضوربرخی اعضای شورا در جلسات بدلايل فنی يا شخصی نمی بايست قبل از اجلاس مورد توجه جدی قرار می گرفت؟

۴- آيا شورا پاسخی در مورد تشکيل و انحلال گروه کار سياسی به همراهان ارائه داده است؟

۵- آيا شورا دليلی برای مسکوت نگاهداشتن موارد اختلاف مندرج در سند سياسی مصوبه اولين گردهمائی داشته است؟

با پاسخ به اين پرسشها ميتوان به نقش شورای هماهنگی در اين مدت پی برد.

آنچه که از مجموعه بحثها می توان جمعبندی کرد و تقريبا همه کسانی که در رابطه با عملکرد شورا اظهار نظر کردند در مورد آن اتفاق نظر داشتند اين بود که شورای هماهنگی نه سخنگوی جمع ما بوده است و نه هماهنگ کننده اکسيون های مبارزاتی ما. بايد گفت که متاسفانه اين مشکلات در تدقيق مفهوم شورای هماهنگی بازتابی نيافت.

با توجه به کمبود مطالب مکتوب، اجلاس نتوانست به کفايت بحث برسد و پيشنهاد کميسيونی برای جمع بندی نظرات هم تنها با ۱۴ رای موافق مورد تصويب قرار نگرفت.

ضمنا در مورد سيستم رای اعضا و همراهانی که از طريق پالتاک در جريان مباحثات قرار گرفته بودند؛هيئت اداره کننده با توجه به مباحثات از مسئولين فنی تقاضا کرد تا امکانات لازم را برای شرکت دوستان در انتخابات فراهم آورند.

سند ساختار

دومين موضوع اصلی نخستين روز گردهمائی، بحث پيرامون سند ساختار بود که مسئول هماهنگی گروه ساختار

آقای شهرام قنبری با اشاره به اين واقعيت که ۹ ماه پس از اجلاس پاريس هسته اوليه گروه با شرکت خانمها و آقايان مهدی ابراهيم زاده، مهران پاينده، سرور علی محمدی،عباس عاقلی زاده، شهرام قنبری کار خود را با انتشار اطلاعيه ای در سايت صدای ما مبنی بر دعوت از همه همراهانی که در دوره گذشته در اين زمينه فعاليت داشتند آغاز کرد که پس از آن آقايان اصغر اسلامی، احمد آزاد، بهمن امينی، رسول آذرنوش، شيدان وثيق، ناصر مهاجر هم به گروه کار پيوستند. اولين جلسه پالتاکی گروه در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ بود. خانم گيتی سلامی هم در برخی از جلسات شرکت داشتند.حاصل کار اين گروه ۲ سند با امضای ۸ نفر مهدی ابراهيم زاده، اصغر اسلامی، مهران پاينده، سرور علی محمدی، عباس عاقلی زاده، شهرام قنبری، ناصر مهاجر، شيدان وثيق و سند ديگر به امضای ۲ نفر بهمن امينی و رسول آذرنوش بود.

علاوه بر آن طرح ديگری از جانب آقای احمد آزاد ارائه شد که افق ديدگاههای آقای جلال شالگونی را هم خصوصا

در بخش مربوط به سازمان ها و تشکل ها در بيان جايگاه افراد حقيقی و حقوقی در بر داشت. آقای آزاد تمايلی نداشتند که طرحشان بعنوان يک سند به اجلاس ارائه شود. پس از انتشار دو سند گروه کار ساختارجنبش ما، دو تن از اعضای گروه کار آقايان ناصر مهاجر و مهران پاينده به همراه آقای بهمن سياوشان ملاحظات و پيشنهاد های خود را بصورت طرحی از طريق سايت صدای ما در اختيار اعضاء و همراهان قرار دادند.با اينکه اين طرح دربرگيرنده پيشنهادها ی کاملا مشخصی در مورد ساختار است بنا به گزارش آقای قنبری اين دوستان نيز خواهان ارائه طرحشان بعنوان سند مجزا به اجلاس نبودند. پس از گزارش آقای شهرام قنبری، طبق قرار قبلی، حاضرين در اجلاس در تظاهراتی که به پشتيبانی از کارگران شرکت واحد درايران که در مرکز شهر هانوفر برگزار می شد شرکت کردند. (متن اسناد ساختار و همچنين مطلب آقايان مهران پاينده، ناصر مهاجر و بهمن سياوشان بر روی سايت صدای ما موجود است.)

شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۰۶

با توجه به اينکه بحث در باره سند ساختار در اجلاس پاريس نيمه کاره مانده بود، می بايست درگردهمائی دوم

تدقيق و تکميل گردد. اما متاسفانه نه تنها وقت کافی به بحث در اين زمينه تخصيص داده نشد بلکه کميسيونی هم که برای تنظيم سند با توجه به همه مباحث موجود تشکيل شده بود، در بر گيرنده همه گرايشات موجود در صفوف ما نبود.بعلاوه بسياری از اعضای کميسيون کمترين حساسيتی نسبت به ساختار جنبش در طول يکسال و نيم گذشته نشان نداده بودند.

اعضای کميسيون ساختار که از ميان داوطلبين حاضر در جلسه تشکيل شد عبارت بودند از: بهمن امينی، اصغر اسلامی، مهدی ابراهيم زاده، شيدان وثيق، گيتی سلامی، جلال شالگونی،مهرداد درويش پور، احسان دهکردی، هدايت متين دفتری، فرهنگ قاسمی. با تشکيل کميسيون، بحث در باره سند ساختار به روز بعد موکول شد.

قرارها و قطعنامه ها

در جلسه حضوری شورای هماهنگی که در تاريخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ در شهر هانوفر برگزار گرديد، تصميم گرفته شده بود که تنها اسنادی در دستور کار نشست گنجانده شود که حداقل دو ماه قبل در دسترس همراهان قرار گرفته باشد و همچنين تصميم گرفته شد که اگر قراری با توجه به حساسيت وضع سياسی ايران از گردهمائی به اجلاس پيشنهادمی شود؛ بايد امضای حداقل ۲۰ نفر از همراهان را داشته باشد تا بحث پيرامون ان قرار هابا وقوف و آگاهی صورت گرفته و همراهان بتوانند به تصميمی سنجيده دست يابند. متاسفانه اين مهم مورد توجه قرار نگرفت و قطعنامه هائی به اجلاس ارائه شد که متن آنها در اختيار شرکت کنندگان قرار نگرفته بود.اين جنبه از دستور کار گردهمائی که از بحث پيرامون” قرارها” به بحث پيرامون” قطعنامه ها” تغيير يافت و نيز شيوه ارائه قطعنامه ها مورد اعتراض بخشی از همراهان حاضر در جلسه قرار گرفت؛ اما مورد تائيد واقع نشد.

پيشنهاد قطعنامه پايانی گردهمائی با امضای ۲۰ نفر از حاضران در اختيار هيئت اداره کننده قرار گرفت که توسط آقای شهرام قنبری قرائت شد. دو متن در باره بحران هسته ای و سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از سوی آقای حيدر تبريزی ارائه شد که ابتدا از امضا های حمايتی لازم برخوردار نبود و پس از تذکر به ايشان با امضا ء در اختيار هيئت اداره کننده قرار گرفت و سپس قرائت گرديد. متن ديگری از طرف بخشی از زنان حاضردر گردهمائی با عنوان خشونت خانگی هرگز امر خصوصی نيست به اجلاس پيشنهاد شد.

يک پيشنهاد کتبی هم به جمع ارائه شد که در آينده تنها به مسائل سياسی توجه نشود بلکه در مسائل مربوط به محيط زيست و حفظ اثار تاريخی و فرهنگ و هنر و مبارزه با بيماری های صعب العلاج چون ايدز و غيره نيز توجه لازم مبذول شود. در نهايت بجای تنظيم قرارها که در دستور کار منظور شده بود کميسيونی برای تهيه و تنظيم قطعنامه ها تشکيل گرديد. اعضای اين کميسيون عبارت بودند از: خانمها مرجان انصاری، نسترن امجدی، منيره کاظمی، ندا فرخ، ناهيد جعفرپور و آقايان ناصر پاکدامن، اکبرسيف، فريدون احمدی، شهرام قنبری، حيدر تبريزی، منوچهر تقوی بيات، هوشنگ کشاورز صدر، شهاب فيضی، همچنين آقای فرزين بخاطر تخصصشان در امر انرژی اتمی بنا به تقاضای حاضران در گردهمائی بعنوان مشاور به کميسيون پيوستند.

اعضای دو کميسيون ساختار و تنظيم قرارها جلسه را برای ادمه کار خود ترک کردند.

پيامها

از طرف سازمانها و احزاب ايرانی و خارجی پيامهائی از طرف گروههای زير به اجلاس رسيده بود که توسط نمايندگان آنها قرائت شد. اين پيامها عبارت بودند از:

سازمان زحمتکشان ابران کومله

سازمان اتحاد فدائيان ايران (نماينده سازمان نقطه نظرات خود را بيان کردند و اعلام نمودند که پيام کتبی سازمان را در اختيار هيئت اداره کننده قرار خواهند داد که متاسفانه تا امروز برای درج در سايت صدای ما در دسترس ما نيست.)

سازمان فدائيان اکثريت

اتحاد جمهوريخواهان ايران

جبهه ملی ايران

پيام جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ايران / بلژيک

ايرانيان جمهوری خواه دموکرات و لائيک / پاريس

حزب سبزها سوئد

حزب سوسيال دموکرات سوئد

انجمن همجنس گرايان ايران

در پايان روز دوم اجلاس از طرف گروه کار برنامه هنری با شرکت هنرمندان ايرانی و خارجی شهر هانوفر تدارک ديد ه شد بود که مورد استقبال قرار گرفت.

يکشنبه ۲۶ فوريه ۲۰۰۶

تا ساعت ۱۲ هيچکدام از کميسيون ها حاصل کارشان مشخص نبود. کميسيون ساختار سرانجام با تاخير بسيار، سند ی را بنام طرح پيشنهادی کميسيون به جمع ارائه داد، که نه حاصل آميزش دو سند سابق ساختار بود و نه در برگيرنده مباحث درون اجلاس. با علم به اين مشکل، بجای آنکه ابتدا کليات طرح سند ساختار مورد بحث و تفسير قرار گيرد و به رای گذاشته شود، به شيوه ای کاملا غير دموکراتيک د ر باره اجزای آن رای گيری شد. متاسفانه هيئت رئيسه در روز سوم به اعتراضات برخی از همراهان حاضر در اجلاس به اين روال کار که فاقد هرگونه مبنای حقوقی نيز بود توجهی نکرد و سخنگوی کميسيون ساختار آقای مهرداد درويش پور وارد جزئيات طرح ساختار شد و به قرائت بند ها برای تبادل نظرو رای گيری پرداخت.

لازم به تذکر است که تعداد کسانی که در روز سوم حق رای داشتند ۷۸ نفر بودند که ۹ نفر از طريق پالتاک در رای گيری ها شرکت داشتند.

۱. نام: جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران

اين نام با ۴۹ رای موافق ۱ ممتنع و ۸ رای عدم شرکت به تصويب رسيد

۲- تعريف: جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران برای يک جمهوری آزاد و مستقل دموکراتيک و لائيک در ايران مبارزه می کند.

(پيشنهاد اضافه کردن اصل عدالت اجتماعی که در اسناد ما موجوده است با ۱۷ رای موافق به تصويب نرسيد.)

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرت گرا فراگير علنی و مستقل که در آن همراهانی از خاستگاه ها و افقهای گوناگون گرد آمده اند تا با جايگاهی برابر ابتکارات فردی و کوششهای جمعی داوطلبانه خود رادر عرصه های نظری و عملی از راه های دموکراتيک بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمائی سراسری به پيش ببرند.

اين بند با ۳۸ رای موافق ۱۷ رای مخالف به تصويب رسيد.

۳- همراه: همراه کسی است که خود را جمهوری خواه دموکرات و لائيک ميداند و با سند سياسی مصوب اولين گردهمائی موافق است.مبنای مشارکت همراهان اراده آزاد و داوطلبانه و پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی نسبت به آن است. مشارکت در کوششهای فردی است صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب سازمانها تشکل ها و انجمن های ديگر.همراهان همه جا از حقوق يکسان برخوردارند از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

اين بند با ۶۰ در صد آرا تصويب شد.

-۴ نهاد محلی: همراهان می کوشند برای پيشبرد فعاليت ها در محل اقامت خويش نهاد های محلی بوجود آورند. نهاد ها در همهء تصميم گيری ها و انتخاب روش های کار خويش خود مختارند. تعلق آنها به جنبش بر مبنای اسناد پايه و مصوبات نشست سراسری است. نهاد ها در اتخاذ مواضع سياسی و انتشار آنها به نام خود در صورت تفاهم با احراز اکثريت آرا آزادند. اقليت برای دفاع از نظرات خود و تبليغ علنی آن ميتوانند از امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک استفاده کنند.

اين بند با ۵۱ رای موافق به تصويب رسيد.

۵- گروه های کاری و گروه های کار موازی گروه کار که از جانب واحد ها يا شورای هماهنگی يا گردهمائی سراسری پيشنهاد يا تشکيل می شوند در برابر نهاد های مربوط پاسخگو هستند. گروه های کار از افراد داوطلب تشکيل می شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدارجنبش در زمينه های نظری يا گامهای عملی بصورت سراسری يا محلی گرد هم می ايند و در پيشبرد وظايف و انتخاب روش های کار خود آزادند. همراهان بنا به تشخيص خود ميتوانند در موضوعات واحد گروههای کاری موازی تشکيل دهند.

مساله گروه های کار موازی تا آنجا که اين گروه ها وابسته و يا پاسخگو به شورای هماهنگی نباشند، موضوع مناقشه نبوده و نيست. فی المثل در مورد گروه کار حقوق بشر، که از طرف شورای هماهنگی تشکيل نشده، بلکه کاملا داوطلبانه بوده و در برابر شورای هماهنگی پاسخگو نيست، چنين بحثی فاقد موضوعيت است.

در مورد گروه های کارموازی، مدافعان اين ايده به اين پرسش مشخص که منظور آنان از ايجاد گروه های کار موازی در حوزه صرفا نظری است يا موضوعات مربوط به عمل و اقدام را نيز در بر می گيرد؛ پاسخ روشنی ارائه ندادند. معضل اصلی اين بود که ايجاد گروههای کار موازی وابسته به شورا در حوزه عمل مترادف نقض اتحاد عمل جمهوری خواهان دموکرات و لائيک می باشد. مضافا اينکه در صورت اخير،” گروههای کاری “تنها می توانند عنوان ديگری برای فراکسيون ها باشند که در ماده ديگری جداگانه مورد بحث است و لزومی به تکرار مجدد آن با چنين عنوان کشدار و مبهم نيست. از آنجا که طرفداران ” گروه های کار موازی” اين ايده را بويژه برای پيشبرد اهداف خود در زمينه ” اتحاد گسترده” مطرح ساخته بودند، پاسخ به اين پرسش که آيا گروههای کار موازی در حوزه عملی نيز مجاز می باشند، حائز اهميت ويژه بود. متاسفانه ماده پيشنهادی فوق الذکر فاقد صراحت در اين خصوص است.

اين بند با ۴۲ رای، موافق ۱۸ مخالف، ۴ ممتنع، ۴ عدم شرکت در رای گيری به تصويب رسيد.

گرايشهای سياسی نظري

همراهان همنظر ميتواننددر گرايشات سياسی نظری گوناگون بر پايه سند برنامه و ساختار مصوب گردهمائی خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک برای تبليغ نظرات خود استفاده کرده و اعلام موضع نمايند.گرايشات نظری بر پايه تجمع افراد شکل ميگيرند.

در اين بند هم سئوال محوری اين بود که آيا تا کنون گرايشات نظری در درون ما در بيان نظراتشان مشکلی داشته اند؟ عده ای از دوستان خاطر نشان شدند که تا کنون در ميان ما برای انعکاس ديدگاههای مختلف حتی از مکانيزم رای گيری “اقليت و اکثريت کردن” استفاده نشده است و شاهد اين مدعا نيز اين است که در گروه کار ساختار صرفنظر از تعداد مدافعين اين يا آن طرح ساختار، سند برای بحث به اجلاس ارائه گرديد که يکی از آندو تنها از حمايت ۲ همراه برخوردار بود. اما مراد از”گرايش های سياسی نظری” در ماده کنونی همان ايجاد فراکسيون ها است که در پيشنهاد برخی از دوستان نيز صراحتا منظور شده است. پرسش اصلی اين است که آيا فراکسيونهائی در جمع ما موجود ند که خواهان رسميت يافتن هستند؟ يا اينکه قرار است چنين فراکسيون هائی با ابتکار شورای هماهنگی شکل گرفته و رسميت يابند؟ که در اينصورت، فراکسيون ها تنها محملی خواهند شد که جنبش را به تجمعی از افراد حقيقی و حقوقی (سازمان ها) بدل نمايد که در آن اعضای وابسته به سازمانها بصورت فراکسيون های اين و يا آن سازمان حضور خواهند يافت. فراکسيون ها که در قا لب گرايشات نظری ميخواهند فعاليت کنند ايا تابع نظرات جمع هستند يا با ايده فراکسيونی خود ميخواهند عمل کنند. ومورد مشخص هم ازآنجا که طرفداران” طرح رفراندم ملی” در اين نشست برای نخستين بار خود را بعنوان يک فراکسيون معرفی کردند و مخبر کمسيون ساختار نيز از آنها بعنوان نمونه وجود فراکسيون در صفوف ما ياد کرد، از امضا کنندگان طرح رفراندم سئوال شد که آيا پس از اين نه بنام فردی بلکه بنام جمهوری خواهان دموکرات و لائيک می خواهند ائتلافاتی از اين دست را سازمان دهند، پاسخ دوستان به اين پرسش مثبت بود. متاسفانه در اين زمينه نيز کمبود وقت مانع از بحث اقناعی و همه جانبه شد و مسئله با رای گيری حل گرديد.

اين بند با ۴۳ رای موافق و ۱۲ رای مخالف، ۵ ممتنع، ۱۱ عدم شرکت در رای گيری تصويب شد.

شورای هماهنگي

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرايشات و عرصه های فعاليت مجموعه همراهان است برای تامين تنوع نظری پراکندگی جغرافيائی و مشارکت زنان شماری از افراد متناسب با تعداد رای دهندگان در نشست و نيز با در نظر گرفتن شمار هماهنگ کنندگان نهاد های محلی در مقطع گردهمائی که بعدا به شورا خواهند پيوست با رای مستقيم و مخفی انتخاب ميشوند از هر واحد کاری يک نفر و از هر واحد محلی تا ۵ نفر يک نفر و از ۷ نفر بيشتر ۲ نفر به شورا می فرستند.

در مورد شورای هماهنگی دو نظر مخالف و جود داشت.هردو نظر با نگاهی به کارنامه گذشته شورا و چگونگی عملکرد آن و با طرح اين واقعيت که بايد در اين رابطه بحث اقناعی صورت بگيرد با انتخابات مخالف بودند.عده ای از مخالفين بر اين باور بودند که انتخاب اعضاء شورا در حالی که بيش از نيمی از همراهان فعال ما در اجلاس حضور ندارند مثبت نيست، در حالی که بخش ديگری از همراهان به اين امر پای می فشردند که بجای شورا بايد گروه ارتباطات وگروه سازماندهی بحثها تشکيل شود. اما عملا بدون بحث و فحص کافی موضوع به رای گيری گذاشته شد و شورای هماهنگی ای بازسازی شد که کاری با تجربه نا موفق يکسال و نيم گذشته نداشت.

اين بند با ۴۱ رای موافق، ۱ رای مخالف، ۴ ممتنع ۱۰، عدم شرکت در رای گيری به تصويب رسيد.

متاسفانه نظر به اينکه مطابق اسناد موجود (فيلم مربوط به اجلاس) کليات طرح ساختار که می بايست از حمايت ۶۰ درصد شرکت کنندگان در اجلاس برخوردار شود به مرحله رای گيری نرسيد. به اين اعتبار دومين گردهمائی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک نتوانست به مهمترين وظيفه خود يعنی تصويب سند ساختار دست يابد.

در مورد تعداد اعضای منتخب شورا در اجلاس پيشنهادهای متعدد ۸ نفر، ۱۰ نفر و ۱۲ نفر بود که سرانجام ۱۰ نفر نامزد و جملگی انتخاب شدند.اسامی منتخبين و تعداد آرای آنان بدين قرار بود:

اعضای شورای هماهنگی: خانمها نسترن امجدی ۵۰ رای،سيمين افشار ۴۹ رای، ليلا اصلاني۳۴ رای، مرجان انصاری ۳۳رای، زری عرفاني۲۵ رای،آقايان اصغر اسلامی ۵۲ رای، جلال شالگونی ۴۵ رای، عباس عاقلی زاده ۴۳ رای، مهرداد درويش پور ۳۶ رای. شهاب فيضی ۲۶ رای.

ابهام در رای گيری

نا گفته نماند که در مورد انتخاب اعضای شورا اکثريت مطلق آرا از جانب مردان (و نه زنان بدليل ضابطه سهميه بندی) ضروری بود. با توجه به تعداد کسانی که حق رای داشتند(۷۸) نفر آقايان مهرداد درويش پور با ۳۶(رای) و شهاب فيضی با(۲۶ رای) از حد نصاب لازم برای انتخاب در شورا برخوردار نبودند. بنابراين نتيجه انتخابات در اين مورد مبهم است.

اجلاس در ساعت ۱۹ روز يکشنبه ۲۶ فوريه بکار خود پايان داد.
طرح پيشنهادی گروه کار ساختار به دومين گردهمآئی سراسرى

طرح پيشنهادی گروه کار ساختار به دومين گردهمآئی سراسرى

۱-نام

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک

……………….

در نشست عمومی نسبت به پيشنهادهای ديگر برای نام و حفظ يا تغيير نام کنونی تصميم گيری خواهد شد

۲-تعريف

(جدل) برای يک جمهوری آزاد و مستقل، دموکراتيک و لائيک در ايران مبارزه ميکند.

(جدل) جنبشی است کثرت گرا، فراگير، علنی و مستقل که در آن همراهانی از خاستگاه ها و افقهای گوناگون گرد آمده اند تا با جايگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوششهای جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه های نظری و عملی از راه های دموکراتيک و بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمآئی های سراسری به پيش برند.

۳-همراه

مشارکت در کوشش های (جدل) فرديست، صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان ها، تشکل ها و انجمن های ديگر. همراه کسی است که به نحوی به جنبش ياری رساند و در پيشبرد فعاليت های آن مشارکت کند.

پيشنهاد به جای جمله مؤکد: همه کسانی که خود را جمهوريخواه دموکرات و لائيک ميدانند همراه به شمار ميآيند

همراهان در شبکه ای از مناسبات فردی يا در (نهادها\انجمنها) و گروه های کار با جنبش پيوند دارند.

همراهان همه جا از حقوق يکسان برخوردارند از جمله از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

مبنای مشارکت همراهان اراده آزاد و داوطلبانه و پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی نسبت به آنست.

۴-(انجمنها\نهادها)ی محلي

همراهان می کوشند برای پيشبرد فعاليت ها در محل اقامت خويش (انجمنها\نهادها)ی محلی به وجود آورند. (انجمنها\نهادها) در همه تصميم گيری ها و انتخاب روش های کار خويش خود مختارند، تعلق آنها به جنبش بر مبنای اسناد پايه و مصوبات نشست سراسريست.

(انجمنها\نهادها)ی شهری در صورت نياز و با ارتباط ميان خود شبکه ای از (انجمنها\نهادها)ی منطقه ای يا کشوری تشکيل ميدهند.

(انجمنها\نهادها) در اختيار مواضع سياسی و انتشار آنها به نام خود در صورت وجود تفاهم و يا احراز اکثريت آرا آزادند.

(انجمنها\نهادها) از لحاظ مالی خود کفا بوده، نيازهای خويش را از طريق کمک های همراهان و يا ابتکارات ديگر تامين ميکنند.

۵-گروه کار

گروه های کار از افراد داوطلب تشکيل ميشوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدار جنبش در زمينه های نظری يا اقدامات عملی به صورت سراسری يا محلی گرد هم می آيند و در پيشبرد وظايف و انتخاب روش های کار خويش آزادند.

گروه های کاری که از جانب واحدها يا شورای همآهنگی يا گردهمآئی سراسری پيشنهاد يا تشکيل ميشوند در برابر نهاد های مربوط پاسخگو هستند.

گروه های کار در صورت تمايل، حاصل کوشش ها يا پژوهش های خود را با نام گروه کار وبه مسئوليت خود منتشر ميکنند.

گروه های کار نيز از لحاظ مالی خود کفا هستند.

۶-شورای همآهنگي

۶-۱- ترکيب و چگونگی شکل گيري

شورای همآهنگی بازنمای تنوع گرايشات و عرصه های فعاليت مجموعه همراهان است. برای تامين تنوع نظری، پراکندگی جغرافيائی و مشارکت زنان شماری از افراد متناسب با تعداد رای دهندگان در نشست و نيز با در نظر گرفتن شمار همآهنگ کنندگان (انجمنها\نهادها)ی محلی در مقطع گردهمآئی، که بعدا به شورا خواهند پيوست، با رای مستقيم و مخفی انتخاب ميشوند

تبصره ۱– الف-در صورتيکه اصل بر محدود بودن تعداد اعضای شورا باشد، از هر نهاد يک همآهنگ کننده برای دوره ای ششماهه به شورا خواهد پيوست و سپس جای خود را به همآهنگ کننده ديگری از همان نهاد خواهد سپرد.

ب- در غير اينصورت از هر نهاد دو نفر به شورا راه مييابند

پ- و يا از نهادهای محلی و گروه های کارسراسری تا ۷ نفر حد اکثر ۲ نفر و بالاتر از ۷ نفر حد اکثر ۴ همآهنگ کننده به شورا خواهند رفت.

نهادها و گروه های کار در گزينش شيوه انتخاب و نيز مدت مسئوليت همآهنگ کنندگان در بند ب و پ آزادند

۶-۲- وظايف و اختيارات

۶-۲-۱- همآهنگ کردن و باز تاباندن فعاليت نهادهای گوناگون و پيگيری قعاليت گروه های کار سراسری.

۶-۲-۲- برگزاری گردهمآئی سراسری عادی يا فوق العاده آتي

۶-۲-۳- پيشبرد وظايفی که گردهمآئی سراسری بر عهده شورا می گذارد

۶-۲-۴- تامين بودجه کارزارها و فعاليت های سراسري

۶-۲-۵- شورای همآهنگی عهده دار پيشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ايجاد همآهنگی های لازم در اين زمينه با (انجمنها\نهادها)ی محلی و همراهان است.و ميکوشد آنان را در هر جا که هستند به تشکيل کميته های دفاع از آزادی تشويق کند و به آنان در برنامه ريزی های همآهنگ ياری رساند

۶-۲-۶- شورای همآهنگی موظف است در تدارک بحث های علنی پيرامون مضامين کليدی در انديشه جمهوری خواهی و نيز روشنگری در باره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل گيری گروه های کار دراين زمينه ها باشد

۶-۲-۷- شورای همآهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده دار مناسبات جنبش با نيروها و مجامع ايرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ايرانی و خارجی بکوشد

۶-۲-۸- شورای هم‌آهنگی آئين‌نامه‌ی داخلی خود را تدوين ميکند و نهادهائی را برای پيشبرد کارشورا تشکيل ميدهد. آئين نامه و ترکيب نهادها انتشار علنی خواهند يافت.

۶-۲-۹- شورای همآهنگی زبان گويای هويت مشترک جنبش است و می تواند نسبت به رويدادهای مهم به نام جنبش سخن بگويد.

تصميم گيری جمعی در شورا مبتنی بر اصل گفت و شنود و تفاهم است.شورا موظف است هر چه بيشتر از طريق پيشنهاد بحثهای علنی و عمومی در جريان نظرات، آرا و تمايلات همراهان قرار گيرد.

تبصره ۲– در صورت عدم حصول تفاهم، شورای همآهنگی در موضوعاتی که با اکثريت مطلق آراء، مهم تشخيص می‌دهد با دو سوم آراء اعلان نظر می‌نمايد. در صورت عدم احراز اين اکثريت، شورای هم‌آهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی ميگذارد.

تبصره‌ ۳: شورای هم‌آهنگی و نيز نهادهای ديگر به منظور پيشبرد فعاليتهای خود از رايزنی و کمک فکری و عملی همراهان، صاحبنظران و مشاورانی که به اين منظور دعوت می‌شوند، بهره ميجويند.

۷– مشارکت زنان

در پيروی از مصوبه نخستين گردهمآئی سراسری مبنی بر پذيرش سهميه ۵۰ در صدی زنان، مشارکت متساوی زنان و مردان در تمام نهادهای انتخابی وعرصه های فعاليت جمعی رعايت ميشود.

پيشنهاد الف – برای عملی شدن امر سهميه بندی:

دو شکل در نظر گرفته می شود

شکل اول – تا زمانی که تعداد شرکت کنندگان زن در نشستهای همگانی محدود است، ميزان تعداد کل نمايندگان انتخابی تابعی است از تعداد کانديداهای داوطلب زن، به طور مثال اگر تعداد کانديداهای داوطلب از ميان زنان ۶ نفر بود تعداد کل نمايندگان نبايد از ۱۲ نفر تجاوز کند.

نحوه انتخاب: کانديداهای زن و مرد به صورت جداگانه انتخاب ميشوند. رقابت مابين کانديداهای زن و مرد به صورت جداگانه انجام ميگيرد.

شکل دوم – در تمامی مجامع انتخابی رده های فرد (۱، ۳، ۵،….) به زنان و رده های زوج به مردان اختصاص داده می شود.

حتی اگر تعداد کانديدا های زن به اندازه کافی نبود، مردان نمی توانند خود را برای رده های فرد کانديد کنند. در صورتيکه اگر برای رده های زوج کانديدای مرد به اندازه کافی وجود نداشته باشد، زنان ميتوانند خود را برای اين رده ها کانديد کنند.

در صورتی که برای اشغال رده ای تنها يک کانديدای زن وجود داشته باشد، اين فرد ميتواند با اکتساب يک رای انتخاب شود.

پيشنهاد ب – در همه نهادهای انتخابی تعداد انتخاب شوندگان زن و مرد زوج در نظر گرفته ميشود و زنان و مردان از دو ليست جداگانه انتخاب ميشوند.

۲۵ بهمن ۱۳۸۴- ۱۴ فوريه ۲۰۰۶

* اين طرح مورد پذيرش ۸ نفر از اعضای گروه کار ميباشد.
گزارش هيئت اداره کننده

دومين گردهمائی سراسری جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران در هانوفر – آلمان

(روزهای ۲۴ تا ۲۶ فوريه ۲۰۰۶)

گزارش هيئت اداره کننده

بيست آوريل ۲۰۰۶

مقدمه: اين گزارش با توجه به نکات ِ متفاوت و مشترک ِ قيد شده در گزارش های کتبی ارسال شده از جانب برخی ازافراد هئيت اداره کننده تدوين شده است که برای اطلاع به عموم ِ همراهان، بطور ِ مشخص می توان گفت رای هيئت اداره کننده در مورد اين گزارش ۲نفر، راضی، دو ممتنع و ۱ رای مخالف. خانم سرور علی محمدی با شکل و نحوه گزارش دهی و همچنين محتوای آن کاملا مخالف هستند.

گزارش:

دومين گردهمائی روز جمعه ۲۴ فوريه با خير مقدم خانم ميهن جزنی از طرف شورای هماهنگی همراه با سخنرانی کوتاه و اشاره ی ايشان به شرائط حساس کنونی – ماجراجوئی اتمی رژيم اسلامی، تشديد سرکوب و خطر حمله ی نظامی به کشورمان ـ افتتا ح شد، وی اظهار اميدواری نمود که گردهمائی بتواند به نيازهای مبارزاتی اين دوره پاسخ گويد. بعد از آن گروه کار پيگيری شورای هماهنگی (۱)موقتا اداره ی جلسه – جهت تصويب آئين نامه يا نظام نامه(۲) و برگذاری انتخابات هيات اداره کننده – را برعهده گرفت. سپس آقای اصغر اسلامی از جانب گروه تدارکات در رابطه با ملاحظات مربوط به سه روز گردهم آيی توضيحاتی دادند. با تصويب آئين نامه (نظام نامه) و انتخاب هيئت اداره کننده که کمی با مشکل مواجه شد(۳) (سه خانم و سه آقا از همراهان در دو ترکيب سه نفره قرار شد در اين سه روز اداره ی جلسه را عهده دار شوند) (۴) گردهمائی با يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و استقلال ايران کار سه روزه ی خود را آغاز کرد که ابتدا به اولين دستور کار – ارزيابی از عملکرد شورای هماهنگی طی يکسال و نيم گذشته – پرداخت. با آغاز اولين دستور کار، مشکل اصلی گردهم آيی نيز خود را به اين معنی نشان داد که تدارک ناکافی فکری در زمينه ی مباحثات دراين سه روزگردهم آيی و در اين بخش وجود دارد.

به منظور شروع بحث و گفتگو در مورد کارکرد يکسال و نيم شورا و ارزيابی آن وبا توجه به فقدان کتبی گزارش ِعملکرد يکسال و نيم مورد ِ اجماع ِ شورای هماهنگی ومشخص نبودن هدف از برخورد به کارنامه ی يکسال و نيم گذشته در اين نشست از طرف ِ شورای هماهنگی، قرار بود فقط جمعبندی فعاليتهای يکسال و نيم همراهان که توسط آقای عباس عاقلی زاده تهيه و در اختيار اعضای شورا قرار گرفته بود توسط ايشان و آقای جلال شالگونی ازاعضای گروه پيگيری و شورای هماهنگی به اجلاس ارائه شود که آقای شا لگونی گزارش ِعينی از موقعيت و امکانات ج- د- ل را با ذکر اين موضوع که شورای هماهنگی تا آخرين جلسه خود نتوانست در ارائه يک گزارش به همراهان به توافق برسد و اين امر به گروه کار پيگيری واگذارشد که عملا اين گروه هم در ارائه گزارش به توافق نرسيدند، از طرف خود ارائه داد، که نمی توانست جايگزين ِ گزارش و کل ِ ارزيابی عملکرد شورای هماهنگی با تنوعات بينشی موجود در آن بشود، دور های بحث و گفتگو در اين بخش از برنامه از جانب افراد در شورای هماهنگی و همراهان هم نتوانست کمکی به پيشرفت مباحثات و رسيدن به يک اجماع عمومی در رابطه با ارزيابی کارنامه ی شورای هماهنگی وچگونگی حل اين معضل بکند.از يک جانب مشغول شدن اعضای شورا با بن بستی که درطی يکسال و نيم به آن دچار شده بودند واز طرف ديگر کمبود وقت و فراهم نکردن و ندادنِ ِ طرح و يا ابتکاری از جانب ِ افراد شورای هماهنگی و گروه کار پيگيری به گرد هم آيی برای پيدا کردن راه حل اين معضل می تواند يکی از دلايلی باشد که پيشنهاد ِ انتخاب کميسيونی برای ارائه ی جمعبندی اين مباحثات و ريشه يابی علل عدم تحقق اهداف و مصوبات گردهمائی اول در پاريس در اين فرصت زمانی کم از پشتيبانی اکثريت حاضرين برخوردار نشود و اين مبحث همچنان باز بماند.

بحث و گفتگوهای رد و بدل شده در اين قسمت از برنامه در دومين گرد همآيی از جانب همراهان و اعضای شورا بيشتر حول مسائل زير صورت گرفت:

ـ عدم تفاهم بين اعضای شورا و يا ناهمانگی موجود بين اين جمع

ـ کمبود شيوه های تحمل ديگری يا مدارا با ديگری (فقدان ِشيوه های دمکراتيک) در رفتار و اخلاق در رابطه با مسائل ِ مورد مشاجره

ـ اشکال در نحوه ی تصميم گيری در شورا

ـ نداشتن طرح و يا نقشه ی کار برای تاثير گذاری سياسی از جانب جمع شورا ی هماهنگی

ـ تاکيد بر ابتکارات و ايده های همراهان و ساماندهی شرکت هرچه بيشتر همراهان در اين حرکت و اين که چگونه می توان از ظرفيت ها و توانايی های موجود در اين حرکت بهره جست بدون اين که انسان هاو جنبش به مثابه ی ابزار مورد استفاده قرار گيرند، کاری که در اين مدت از عهده ی شورا بر نيامد

ـ کمبود درک مکانيزم های جنبش و در اين رابطه روشن نبودن مفهوم جنبش به مثابه ی توافق عمومی در ميان اعضای شورا

ـ ادغام ِ ايده ی نوين جنبش با افرادی که تصوری کهنه و قديمی از جنبش دارند

روز اول گردهمآيی با گزارش آقای شهرام قنبری هماهنگ کننده ی گروه کار ساختار پايان يافت. متن کامل اين گزارش بر روی سايت صدای ما موجود است. به علت کمبود وقت، دور دوم ادامه ی بحث ساختار و انتخاب کميسيون ساختار و شروع کار اين کميسيون انجام نگرفت وبه روز دوم منتقل شد. در پايان اجلاس طبق برنامه ی تدارک شده برای اين شب همه ی شرکت کنندگان به فراخوان حمايت از کارگران شرکت واحد پيوستند.

روز دوم جلسه با تاخير يک ساعت و با گزارشی حول طرح ديگری از ساختار، توسط آقای بهمن امينی يکی از امضا کنندگان طرح دونفری (آذرنوش ـ امينی) آغاز شد. در اين گرد هم آيی دو طرح ِ ساختار به نشست ارائه شده بود: يکی از طرف کمسيون ساختار(هشت نفر)(۵) و ديگری با امضا ی آقايان بهمن امينی و رسول آذرنوش. متن کامل اين دو ساختار بر روی سايت صدای ما قسمت اسناد موجود می باشد.

بعد از آن همراهان در رابطه با ساختار و مسائل ديگر صحبت کردند که چکيده ی نکاتی که در اين دور ِ بحث و گفتگو در اين قسمت از برنامه بيان شده در پايين به آن اشاره شده:

ـ نقش ساختار در ناموفق بودن اين حرکت و اين که ساختار بر واقعيت وجودی اين حرکت منطبق نبود

ـ اهميت نشان دادن وجود تنوع های بينش سياسی در ساختار اين حرکت

ـ قبول نداشتن هر دو طرح ساختار

ـ بطور کلی هر سندی می بايستی دوماه و نيم قبل از نسشت همگانی ارائه شود تا زمان کافی برای بحث و گفتگو باشد، زمانی که اين کار صورت نگرفته است و ده روز قبل از نشست اين متن منتشر شده است، انتظار نمی بايستی داشت که با سيستم رای گيری به حل جامع و رفع مشکلات در اين اسناد و يا سند ساختار برسيم

ـ ترکيب تنوع و چندگانگی در ساختار می بايستی به گونه ای باشد که زمينه ی تفاهم را فراهم آورد

ـ چگونگی حل رابطه ی سازمان های سياسی در ساختار اين حرکت

ـ نوع نگاه جنبشی به اين حرکت و تاثير آن در ساختار مهم می باشد

ـ اشاره به اين که چرا شعار های استقلال و آزادی و پرچم سه رنگ ايران در اينجا به چشم نمی خورد که در رابطه با شعار های استقلال و آزادی گفته شد که در اينجا همان فراخوان همراه با شعار ها ی آزادی و استقلال که روی سايت صدای ما می باشد از طريق اسلايد روی پرده می باشد در مورد پرچم ايران و يا آرم ديگر برای اين جنبش از جانب هئيت اداره کننده پاسخ داده شد که به اين امر فکر نشده است (عليرغم اين که از جانب يکی از همراهان در اين رابطه ايده های جالبی برای تصويب در اين گردهمايی از طريق ايمل ارائه شده بود)

در رابطه با چگونگی انتخاب افراد و ظوابط انتخاب در کميسيون ساختار و کار کرد اين افراد در کميسيون سوالاتی مطرح شد:

ـ در رابطه با ضوابط پيشنهاد شد که افراد در کميسيون مرکب از پيشنهاد دهندگان يا نماينده ای از کسانی که هم نظر هستند و يا نظراتی در مورد ساختاردارند تشکيل شود

ـ سوال شد آيا افرادی که برای کميسيون ساختارخود را کانديدا می کنند می بايستی از قبل در اين مباحث شرکت فعال داشته باشندو يا هر فردی می تواند در نشست ها اعلام علاقه مندی و کانديداتوری برای شرکت در کميسيون ساختار بکند؟ آيا افراد شورای هماهنگی در گردهم آيی می توانند خود را برای شرکت در کميسيونهايی که از قبل گروه ِ کار در مورد آن ساخته شده است کانديدا بکنند؟

ـ پيشنهاد شد که افرادی که درگردهم آيی ها مايل می باشند در کميسيون ساختار و يا هر کميسيون ديگری (که بطور دائم موجود می باشند) کانديدا بدهند و يا کانديدا شوند و در آن شرکت فعال داشته باشند بهتر می باشد در آينده فعاليت خودشان را در اين کميسيون ها ادامه دهند.

ـ سوال شد آيا افراد در کميسيون می بايستی برروی بحث ها و نکاتی که همراهان امروز درگردهم آيی پيشنهاد کرده اند، کار کنند و يا نه مسير کار را در کميسيون خود ِافراد انتخاب شده تعيين می کنند؟

در اين روز همزمان با نشست کميسيون ساختار(۶)، طبق برنامه می بايستی مباحثات مربوط به قرارها آغاز شود ولی از آنجائيکه برای اين قسمت از برنامه که قرار بود حداقل از دوماه قبل پيشنهاد هايی به گرد هم آيی عرضه شود هيچ قراری نه از جانب شورای هماهنگی و نه از جانب همراهان به گردهم آيی ارائه نشده بود و در ضمن طرح و ايده ی آن هم نبود که در گردهم آيی از طريق ِ هيئت اداره کننده از جمع حاضر درخواست ايده برای اين امربشود، اين بخش از برنامه به تهيه وتنظيم قطعنامه ها تبديل شد. پس از چند دور بحث، يک کميسيون برای تکميل و تدوين نهائی قطعنامه ها تشکيل گرديد(۷) و بدين ترتيب اجلاس روز دوم ساعت ۱۸ بعد از ظهر بدون ِ نام نويسی نامزد های انتخاباتی در شورای هماهنگی و با قرائت پيام ها، به کار خود پايان داد.

متن نهايی قطعنامه ها ی تصويب شده در گردهم آيی و پيامهائی که از جانب تعدادی از سازمانهای سياسی و تشکلهای دمکراتيک يا به گردهمائی ارسال و يا از جانب ِ بعضی از آن ها در نشست خوانده شده بود در سايت صدای ما درج شده است

کميته ی تدارکات ِ گردهمائی جشنی را برای شب دوم برنامه ريزی کرده بود که تماما با همکاری هنرمندان ايرانی و آلمانی ساکن هانوفربود. اين جشن با استقبال تعداد زيادی از هموطنان ساکن هانوفر تا پاسی از شب ادامه داشت.

روز سوم با تاخير يک ساعت و نيم تا دو ساعت به علت ناتمام ماندن ِ کار های تکنيکی کميسيون ساختار (تايپ فرمول بندی ها ی جديد بعضی از بندها) برای استفاده از وقت تا مهيا شدن ِ گزارش کميسييون ساختار گردهمائی کار خود را با يک همه پرسی از همراهان در باره ی تصور و تعريف آن ها از شورای هماهنگی شروع کرد. سپس ساعت ۱۲ گزارشی کوتاه از کميسيون ساختار توسط آقای درويش پور، مخبر و منشی اين کميسيون در گرد همآيی به حضار داده شد.

در اين روز طبق برنامه می بايست انتخابات افراد در شورای هماهنگی، گزارش کميسيون قرارها و تصويب قرار ها و گزارش کميسيون کارنامه ی يک سال و نيم(اين کميسيون هاتشکيل نشد) و تصويب قرار ها ی پيشنهادی انجام گيرد که هم به علت به تعويق افتادن ِ گزارش کميسيون ساختار به روز سوم و تاخير گزارش در آن روز، و هم صرف نظر کردن از دو کميسيون نام برده ی بالا و تشکيل يک کميسيون قطعنامه، تغييراتی در برنامه به اين ترتيب ايجاد شد که ابتدا گزارش کميسيون ساختار و تصويب ساختار وسپس انتخابات(شورای هماهنگی) صورت گرفت. برای تصويب سند ساختار قرار بر اين شد كه هر بند مجزا مورد بحث قرار گرفته و سپس به رای گذاشته شود.

بدليل کمبود وقت و فشرده گی مطالب موجود در ساختار و شيوه ی پيشبرد ِ کار ِ تصويب ِ ساختار در جمع بزرگ گردهمآيی، فقط به بندهای اول تا هفتم يعنی تا بخش وظايف شورای هماهنگی پرداخته شد که برای ادامه ی کار گردهم آيی و انتخاب افراد در شورای هماهنگی، کليت ساختار به رای گذاشته شد که به تصويب جمع حاضر در گردهم آيی رسيد. در بعضی از بندها از جانب جمع تغييرات و پيشنهاد هايی داده شد که در سند نهايی ساختاربه آن ها اشاره می شود(۸).

برای تعيين تعداد افراد در شورای هماهنگی که در گردهم آيی انتخاب می شوند، تعداد ۱۲ نفر و ۸ نفر و ۶ نفر برای رای گيری پيشنهاد شد که تعداد ۱۲ نفر و ۸ نفر با ۲۱ رای مساوی مواجه شدند و تعداد ۶نفربا ۱۱ رای.

شيوه ی کانديداتوری در گردهم آيی برای شورای هماهنگی بدين صورت بود که ليستی نوشته شد و سپس از افراد پرسيده شد آيا با کانديداتوری خود موافق هستند و يا نه که در صورت موافق نبودن، فرد از جانب جمع و يا برای جواب ِ مثبت به درخواست جمع کانديدا می شد. بدين طريق ليستی ۱۲ نفره تهيه شد و برای آن که رقابتی در اخذ آراءباشد قرار شد هر کس فقط به ۸ نفر ۴زن و۴ مرد رای بدهد. ولی در پايان کار شمارش که توسط يک گروه ۵نفری داوطلب صورت گرفت ده نفر برای شورای هماهنگی انتخاب شدند. ۵نفر زن و ۵ نفر مرد.

پس از برگزاری انتخابات افراد در شورای هماهنگی ودر حين شمارش آراء، قطعنامه ها قرائت شد که توسط شرکت کنند گان تائيد گرديد.متن کامل اين قطعنامه ها بر روی سايت صدای ما موجود می باشد که عبارتند از:

ـ قطعنامه در رابطه با ” اعمال خشونت خانگی هرگز امری خصوصی محسوب نميشود”

ـ قطعنامه درباره ی بحران هسته ای

ـ قطعنامه در باره سرکوب و دستگيری کارگران وکارکنان شرکت واحداتوبوس رانی تهران وحومه که توسط کميسيون قطعنامه هاارائه شده بود

درپايان يک پيشنهاد کتبی به شورای هماهنگی داده شدکه در آينده تنها فقط به مسائل سياسی توجه نشودبلکه درمسائل مربوط به محيط زيست –حفظ آتار تاريخی –فرهنگ وهنر –مبارزه بابيماری های صعب العلاج چون ايدز وغيره نيز توجه لا زم به عمل آيد.

ـ پيشنهاد ديگرراجع به چاره انديشی برای مشارکت فعال همراهان جديد در اينترنت بود

هزينه ی اين گردهم آيی شامل ۱۱۲۳۸.۳۶ يورو به ابتکار واز طريق همراهان جنبش درهانور به نام تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی (تبجا) ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران تامين شده بود.(۹)

در اين گرد همائی از کشور های ايالات متحده آمريکا –اطريش –آلمان –انگليس –بلژيک –دانمارک –سوئد – سوئيس –فرانسه – کانادا وهلند همراهان وعلاقه مندانی شرکت کرده بودند که متاسفانه گروه کار تدارک گردهم آيی نتوانست آمار دقيقی از نسبت شرکت کنندگان در مناطق مختلف در اختيار هيئت اداره کننده قرار بدهد.

کل شرکت کنندگان درگردهمائی ۱۳۰ نفربودو از طريق پالتالک حدود ۱۸۰ نفر سه روز برنامه ها را تعقيب کردند. لازم به تذکر است که تعداد شرکت کنندگان در اين سه روز ثابت نبود.

در روز سوم در کل رای گيری ها تعداد۶۸ نفر شرکت کردند.

اسامی اعضای شورای هماهنگی منتخب گردهمائی به ترتيب رای آورده شده عبارتند از:

خانمها نسترن امجدی، سيمين افشار، زری عرفانی، ليلا اصلان و مرجان انصاري

آقايان اصغر اسلامی، جلال شالگونی،عباس عاقلی زاده، مهرداد درويش پور، شهاب فيضی

يادداشت ها

۱ـ اعضای گروه پيگيری خانمها مهشيد راستی سرور علی محمدی آقايان عباس عاقلی زاده جلال شالگونی بودند. هماهنگ کننده گروه پيگيری آقای رضا اکرمی بدليل بيماری در جلسه حضور نداشت

۲ ـ در اين متن با تذکری که درگرد هم آيی مبنی بر اينکه از نظر حقوقی آئين نامه اصطلاحی است که به غلط رايج شده و برای اداره جلسه نظام نامه صحيح است،از دو مقوله ی آئين نامه و يا نظام نامه استفاده شده زيرا هردو مقوله در فرهنگ لغت فارسی (فرهنگ عميد) به يک معنی آورده است با اين تذکرکه نظام نامه لغت ِ قديمی آئين نامه می باشد

۳ ـ از آنجائيکه هيئت اداره کننده ی گردهم آيی طبق آئين نامه (نظام نامه) و با توافق همگی منتخب مستقيم همراهان ِ شرکت کننده در گردهم آيی می باشند، بدليل شرکت تعداد اندکی اززنان ودر نتيجه کمبود داوطلبين ِکانديداتور زن در اجلاس، عملا انتحابات در اين مرحله دچار مشکل شده بود

۴ـ خانم ها سرور علی محمدی، ميهن جزنی، گيتی سلامی از آقايان عباس عاقلی زاده،جلال شالگونی و بيژن محمودی. اين هيئت با ۴۴ رای موافق ۲ رای عدم شرکت ۲ رای مخالف از کل ۵۰ نفر شرکت کننده به تصويب رسيد. لازم به تذکر است که خانم ميهن جزنی از روز دوم با اعلام اينکه ناخوش هستند نتوانستند همراه هيئت اداره کننده باشند

۵ـ اعضای اين کميسيون هشت نفره عبارتند از مهدی ابراهيم زاده، اصغر اسلامی، مهران پاينده،، عباس عاقلی زاده، سرورعلی محمدی، شهرام قنبری، ناصر مهاجر، شيدان وثيق

۶– اعضای کميسيون ساختار در گردهم آيی عبارتند از مهدی ابراهيم زاده، اصغر اسلامی، بهمن امينی، مهرداد درويش پور، احسان دهکردی، گيتی سلامی، جلال شالگونی، فرهنگ قاسمی، هدايت اله متين دفتري

۷ـ اعضای اين کمسيون. خانمها نسترن امجدی، مرجان انصاری، ناهيد جعفرپور، ندا فرخ، منيره کاظمی آقايان فريدون احمدی، ناصر پاکدامن، حيدر تبريزی، منوچهر تقوی بيات،اکبرسيف، شهرام قنبری، شهاب فيضی، هوشنگ کشاورزصدر،و همچنين آقای فرزين بخاطر تخصصشان در امر انرژی اتمی بنا به تقاضای جمع بعنوان مشاور به کمسيون پيوستند

۸ـ در اينجا فقط به ذکر کوتاهی ازبحث ها و سوالات و تصويب های بندها درگردهم آيی اشاره می شود: بند يک نام: جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران با ۴۹ رای موافق ۱ ممتنع و ۸ رای عدم شرکت به تصويب رسيد جمع کل ۵۸

ـ بند۲ از جانب يک همراه پيشنهاد شد که مقوله عدالت اجتماعی اضافه شود (… بر مبنای عدالت اجتماعی در ايران مبارزه ميکند) ۳۸ رای موافق و ۱۷ رای مخالف جمع کل ۵۵ ـ بند ۳ با ۶۰ درصد به تصويب رسيد.

بند ۴ ـ با ۵۱ رای به تصويب رسيد

بند ۵ ـ ۴۲ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۴ رای ممتنع و عدم شرکت ۴ رای را به خود اختصاص داد جمع کل ۶۸. پيشنهاد شد که به گروه های کار داوطلبانه هم اشاره شود يعنی با اين فرمولبندی ” گروه های کار که بگونه ای داوطلبانه (اضافه شود) از افراد داوطلب….

اين بند و بند ۶ از موارد مورد اختلاف بود که مباحثی با خود داشت از جمله اشاره به عدم صراحت در باره گروه های کار موازی و اين که آيا اين گروه ها می خواهند کار نظری کنند و يا اقدام عملی در برنامه کارشان است. آيا اين بند حضور احزاب و سازمانها را در درون اين جنبش می خواهد به رسميت بشناسد و يا فراکيسون هايی که هنوز اثری از آنها در اين حرکت ديده نمی شود. هدف از آوردن اين دو بند بطور روشن و واضح چيست؟

در مورد فراکسيون هااين پرسش ها مطرح بودند که: آيا فراکسيون با شکل جنبشی ما همخوانی دارد يا با ساختار احزاب همخوان تر است و آيا فراکسيونهائی در جمع ما موجود ند که خواهان رسميت يافتن هستند و اين فرصت به آنها داده نشده است؟ يا اينکه قرار است چنين فراکسيون هائی با ابتکار شورای هماهنگی شکل گرفته و رسميت يابند. فراکسيون ها که در قا لب گرايشات نظری ميخواهند فعاليت کنندآيا تابع نظرات جمع هستند يا با ايده فراکسيونی خود ميخواهند عمل کنند؟

ـ بند ۶ قرار شد در دوقسمت رای گيری شود تغييرات: همراهان هم نظر می توانند در گرايشهای سياسی نظری گوناگون برپايه ی سند جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران، خود را متشکل نموده و به عنوان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران به تبليغ علنی نظرات خود بپرازند.

گرايش های سياسی ـ نظری بر پايه ی تجمع افراد شکل می گيرد (جمله ی” می توانند نماينده ای به شورا ی هماهنگی ارسال کنند”، حذف شد.) بند ۶: موافق ۴۳ رای ـ مخالف ۱۲ رای ـ ممتنع ۵ رای و عدم شرکت در رای ۱۱نفر جمع کل ۷۱

تا سر بند ۷ بعد برای کليت ساختاررای گيری شد ۴۱ نفر موافق ـ يک نفر مخالف و ۴ نفر ممتنع در رای گيری ۱۰ نفر شرکت نکردند جمع کل ۵۶

پيشنهاد الف از اکثريت آرا برخوردار شد، پيشنهاد ب بند ِ ۷، ۴ نفر موافق،مخالف ۱۰ نفر و ممتنع ۶ نفر ـ از پيشنهاد ج صرف نظر شد. به علت کمبود وقت در مورد بند ۷ بحث و گفتگوی کافی انجام نگرفت. در رابطه با نگاه به شورای هماهنگی نظرات ِ متفاوتی وجود دارد

لازم به تذکر است که جمع کل رای ها ی داده شده به بند ها ی سند ساختار با تعداد کل افراد اعلام شده در هنگام رای گيری ناهم خوانی دارد که ناموزونی و نوسان در تعداد دقيق کل شرکت کنندگان را نشان می دهد. اين ناموزونی و يا نوسان بين ۵۵ تا ۷۱ نفر می باشد که منطبق با تعداد اعلام شده ی ۶۸ نفر نمی باشد. برای صحت و درستی اين شمارش ها فيلم ها نتوانست کمکی بکند و ضبط نواری هم موجود نيست که به آن مراجعه شود. از اين بابت هئيت اداره کننده و کميته ی تدارکات پوزش می خواهد.

مخارج سمینار:

مخارج غذا و نوشابه: 4458.51 یورو

خرید وسائل مختلف: 898.35

گروه هنری: 900.00

کرایه سالن: 2389.65

هزینه سازماندهی: 1560.00

رزرو جای خواب در خانه جوانان: 1031.85

جمع: 11238.36 یورو

دریافتی:

ورودیه برای سمینار: 4040.00 یورو

ورودیه شب هنری: 404.00

نوشابه و غذا در شب هنری: 910.00

دریافتی برای خواب در خانه جوانان: 600.00

جمع: 5954.00 یورو

کمبود: 5284.36 یورو

نحوه تامین کمبود مخارج:

تقاضای کمک از مجتمع های آموزشی هانوفر و نیدرزاکسن: 2180.00

تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی(تبجا)/جمهوری خواهان دمکرات و لائیک – هانوفر: 3104.36

هئيت اداره کننده

با پوزش از تاخير در ارسال گزارش گرد هم آيی
اطلاعيه گروه كار برگزارى دومين گردهمايى سراسرى

اطلاعيه گروه كار برگزارى دومين گردهمايى سراسرى

آدرس محل گردهمائی – شماره حساب بانكى

دوستان و همراهان جمهوريخواه!

قبل از هر چيز با توجه به اهميت ثبت نام به موقع برای شرکت در گردهمائی لازم ميدانيم تاکيد کنيم که گروه کار تدارک بدون اطلاعاتی که از طريق فرم ثبت نام بدست ما ميرسد قادر به پيشبرد يک سلسله از تدارکات ضرور برای سازماندهی گردهمائی نخواهد بود. حتی سفارش غذای مورد نياز شرکت کنندگان در نشست که از جمعه ۲۴ تا يکشنبه ۲۶ فوريه ادامه خواهد داشت بدون اطلاع از تعداد دقيق حاضرين – حداقل دو هفته قبل از تشکيل جلسه – امکانپذير نيست حال آنکه برای چاپ کارت ورودی و غيره به اسامی حاضرين نيز نيازمنديم.

ثبت نام در ليست شرکت کنندگان نه تنها برای دوستانی که با واحدهای ج- د- ل در شهرها و کشورهای مختلف مرتبط نيستند بلکه همچنين برای همراهان متشکل در نهادها و واحدها نيز الزاميست. ميتوان تصور کرد که برخی از دوستان امکان اينترنتی نداشته باشند. در اين حالت از دوستان و همراهانی که به چنين مواردی برخورد ميکنند درخواست ميکنيم که در فرم ثبت نام در بخش ملاحظات اسامی ديگران را ثبت نمايند. واحدها و نهادهای مرتبط نيز ميتوانند از اين امکان برای ثبت نام جمعی استفاده نمايند.

شماره حساب و بهای کارت ورود

تلاش گروه کار اين بوده است که ضمن تدارک مناسب، مخارج گردهمائی را تا حد امکان پائين نگاه دارد. طبق برآورد ما هرگاه هر شرکت کننده ۴۵ يورو برای تمام مخارج سه روز پرداخت نمايد ميتوان توازن ميان خرج و دخل گردهمائی را بطور نسبی برقرار نمود. اين مبلغ ميتواند با خريد کارت ورودی هنگام ورود به سالن، با خريد کارت از فعالين ج- د- ل و يا با واريز آن به شماره حساب بانکی به صندوق گردهمائی پرداخت گردد. لازم به تذکر است که کسانی که شيوه ی پرداخت بانکی را برميگزينند بشرط واريز اين مبلغ تا تاريخ پانزدهم فوريه يعنی تا ده روز قبل از گردهمائی ميتوانند به جای ۴۵ يورو ۴۰ يورو بپردازند.

همانطور که گفتيم مبلغ ۴۵ يورو ميتواند بطور نسبی هزينه های يک سالن با گنجايش ۶۰۰ نفر، ارتباط اينترنتی، سه وعده غذای ايرانی، دسترسی دائم به چای، قهوه و نوشابه های ديگر، تدارک جشن گردهمائی در روز شنبه و بالاخره مخارج چاپ انواع اسناد و کارتهای مورد نياز را تامين نمايد.

دوستانی که شيوه ی پرداخت از طريق حسا ب بانکی را برميگزينند ميتوانند مبلغ مربوطه را به اين شماره واريز نمايند:

Flüchtlingshilfe Fond

Kontonummer : 12 96 90

BLZ : 250 501 80

Sparkasse Hannover

در بخش مربوط به توضيحات فيش بانکی ميبايد نام پرداخت کننده و گردهمائی دوم با حروف لاتين قيد گردد. روشن است که کمکهای مالی نيز ميتواند به همين حساب پرداخت گردد.

آدرس محل اجلاس

Freizeitheim Weiße Rose

Mühlenberger Markt 1

30457 Hannover

اين محل در جنوب غربی هانوفر واقع شده و از طريق اتوبان ۲ و سپس جاده ی ۶۵ برای مسير برلين يا کلن، اتوبان ۷ و سپس جاده ی ۶۵ برای مسير فرانکفورت و به همين ترتيب قطارهای خيابانی ۳ و ۷ برای حرکت از ايستگاه راه آهن مرکزی قابل دسترس است.
فراخوان براى ارائه مقاله

فراخوان براى ارائه مقاله

در تدارك دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك

صداى ما

۲٧ آذر ۱۳۸۴ – ١٨ دسامبر ۲۰۰۵

دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك در روزهاى ٢٤ تا ٢٦ فوريه در هانوفر آلمان برگذار مى‌شود. به منظور برگذارى هر چه بهتر و غنى‌تر اين نشست، صداى ما از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران دعوت مى‌كند كه با نوشتن مقاله در اين مباحث شركت كنند:

١) مسائل مبرم جنبش ما

٢) مداخله‌گرى سياسى‌ى جنبش ما به چه صورت بايد باشد.

٣) ساختار جنبش ما

info@sedaye-ma.org
دعوت به دومين گرد همائی جمهوری خواهان دمکرات و لائيک

دعوت به دومين گرد همائی جمهوری خواهان دمکرات و لائيک

۲۶ـ۲۴ فوريه ۲۰۰۶

به آگاهی علاقمندان می رسانيم که دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دمکرات ولائيک در روزهای ۲۶ـ۲۴ فوريه ۲۰۰۶ در شهر هانور آلمان بر گزار خواهد شد. ما در اين گردهمايی در پی آنيم که ضمن بررسی کارنامه فعاليت های يک سال ونيم اخير جمهوری خواهان دمکرات ولائيک و سنجش دست آوردها و نارسايی ها در اين دوره، پيرامون چشم اندازهای آينده، جايگاه ما در جنبش عمومی جمهوری خواهی و چگونگی پيشرفت و گسترش اين جنبش به گفتگو بپردازيم. بی ترديد حضور جمهوری خواهانی که به ضرورت برچيدن نظام جمهوری اسلامی باور دارند و در پی آنند که در مقابله با نظام های دينی، موروثی و مسلکی، انديشه جمهوری خواهی در ايران را تقويت کنند، برای ما مغتنم خواهد بود. حضورشما دراين گردهمايی فرصت مناسبی برای تبادل انديشه، تجربيات و غنا بخشيدن به گفتگوهای جاری است. از اين رو از شما صميمانه دعوت می نماييم تا تمايل خود را برای شرکت در اين گردهمايی از طريق نشانی های زير اعلام داريد.

با تشکر

از طرف شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک

گروه ارتباطات دومين گردهمائی سراسرى

٢١ بهمن ١٣٨٤- ١٠ فوريه ٢٠٠٦

gerdehamayi@sedaye-ma.netEmail:

Tel:049-1793222059

Fax:049-513792111