اوضاع جهانی

0

آیا برآمد ترامپ پایان لیبرالیسم است؟

یوال نوا هراری – ترجمه هرمز هوشمند

آین مقاله را یووال نوا هریری، تاریخ دان و استاد دانشکاه اورشلیم یک ماه قبل از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در سال  ٢۰۱٦  نوشته است. نگاهی است تاریخی از یک تصویر بزرگ‌تر و در پاسخ به سئوالی که امروز مطرح می‌شود:  آیا ترامپیسم با وقایع اخیر در آمریکا به پایان خود نزدیک می‌شود و یا تازه شروع شده است؟

image_pdfimage_print