بیانیه

ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم

بیانیه‌ی جمعی از کنشگران جمهوری‌خواه ایران

ما نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھيچگونه مشروعيتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد می باشیم. ما هرگونه تغيير رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می دانیم. ما پرھيز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم می‌دانیم.

خواهان نجات جان هموطن آزادیخواه حیدر قربانی هستیم

بیانیه مشترک سه سازمان دموکرات و جمهوریخواه

ما سازمانهای امضا کننده، خواهان توجه مقامات حقوق بشری سازمان ملل و آزادیخواهان جهان به جنایات جمهوری اسلامی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هستیم و از آنها میخواهیم که هرچه زودتر برای نجات جان آقای حیدر قربانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در  جمهوری اسلامی در ایران اقدام کنند.

به دفاع از جنبش تشنگان آب و آزادی به پا خیزیم!

اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

دامنه ی این جنبش مردمی کنونی از حالت تنها همبستگی با اعتراضات در خوزستان (برای آب) فراتر می‌رود، مانند جنبش‌های پیشین، سراسری می شود، علیه رژیم و جمهوری اسلامی سمت و سو پیدا می‌کند و همه‌ی جنبه‌های مختلف تضادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، اقلیمی، بهداشتی، تبعیض قومی…  جامعه ایران امروز را در بر می‌گیرد.

وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و وظایف ما

بیانیه مشترک سه جریان جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک

ما  شایسته و ضروری میدانیم که به هموطنان خود در داخل کمک رسانی کرده، از اعتراضات و اعتصابات آنان پشتیبانی کنیم و در محافل بین‌المللی صدای آنان می‌باشیم.
ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با جمهوری ایران بر اساس دموکراسی و لائیسیته هستیم.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

نهاد راهبردی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی –

هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

نه به مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی

اعلامیه مشترک سه نهاد سیاسی

ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه، لائیک، مستقل و آزادیخواه، همصدا با صفوف گسترده مردم به این انتخابات فرمایشی نه میگوییم.
ما بر این باوریم که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران غیر دموکراتیک و انتخابات های آن همواره مردود و منافی شرافت و کرامت انسانی بوده است. انتخابات باید در شرایطی آزاد و بدور از هرگونه تبعیض و گروه گرایی انجام گیرد، امری که درجمهوری اسلامی امکان تحقق آن نیست.

image_pdfimage_print