زنان

0

عقیم کردن زنان کارتن خواب

فریبا مرزبان ایران تنها کشوری نیست که کارتن خواب دارد؛ کارتن خوابی پدیده ای ست قابل رویت در سطح جهان. عامل آن فقر ست و این پدیده به دلیل کمبود و برخوردار نبودن از...

0

وضعیت زنان در جهان کنونی

بمناسبت روز جهانی دفاع از حقوق بشر ناهید جعفرپور ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه گاه کنونی این نظم...