اسناد

0

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق‌با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(3) مقدمه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌...

0

حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(13) كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌...

0

حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

پروتكل‌ اختياري‌ مربوط‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ پروتكل‌ (11) با توجه‌ به‌ اينكه‌ به‌ منظور حصول‌ هر چه‌ بيشتر مقاصد ميثاق‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ (كه‌ از اين‌...

0

حقوق‌ كودك‌

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌ مصوب‌ نوامبر 1989(23) مقدمه‌ كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حاضر: با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاينفك‌، مساوي‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضاي‌...

0

اعلامية‌ چهارمین كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌

پكن‌، سپتامبر 1995 (33) 1. ما دولتهاي‌ شركت‌كننده‌ در چهارمين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ دربارة‌ زنان‌، 2. كه‌ در اينجا، در پكن‌، در پنجاهمين‌ سال‌ تأسيس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ايم‌، 3. عزم‌ جزم‌ كرده‌ايم‌ تا...

0

كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن

كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌ مصوب‌ 9 دسامبر 1948 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(19) مجمع‌ عمومي‌ متن‌ قرارداد ضميمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد)(20) را تصويب‌ و به‌ موجب‌...

0

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌

مصوب‌ 1993(27) قسمت‌ اول‌ (مقدماتي‌) بند 1 با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ داراي‌ اولويت‌ است‌ و اينكه‌ كنفرانس‌ فرصت‌ منحصر به‌ فردي‌ را براي‌ يك‌ بررسي‌...

image_pdfimage_print