خشونت

بررسی خشونت در جهان

میز گرد

«خشونت و دین» : مزدک بامدادان
«خشونت، قهر و موقعیت انقلابی» : جواد قاسم آبادی
شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ –  ساعت ۱۹ و سی به وقت اروپای مرکزی
اتاق «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران» – در پالتاک مسنجر

نگاهی به خشونت نهادینه شده

فرامرز دادور

خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، از آن به مثابه ابزار هدفمند از زور فیزیکی جهت تهدید با احتمالا ضربه زدن فیزیکی و روانی بکار میرود. پدیده خشونت در برخی نهاد ها مانند دولت نهفته است و در حکومتهای مستبد، خشونت بگو نه ای بارز و علنی علیه مردم و بویژه اعتراض کنند گان بکار میرود.

خشونت : آیا ما انسان‌ها می‌توانیم بر خشونت غلبه کنیم؟ 

امین بیات

خشونت همچون مرضی مسری  میباشد که بوسیله انسان اعمال میشود، خشونت و تعدی به حقوق دیگران میتواند در اشکال مختلف بروز کرده  و آسیب روحی و روانی و جسمی وارد کند  که زخم  آن سالها التیام  نیابد، از انواع خشونتها بسیار میتوان نام برد ، خشونت جسمی، روحی، زبانی، تبعیض،..

image_pdfimage_print