مسائل کار و کارگری

0

ایران در رده دهم برده‌داری مدرن

پانته‌آ بهرامی

وضعیت کنونی کارگران ساختمانی و کولبران مطمئنا به این گونه نمی‌تواند تداوم پیدا کند. تداوم بحران جهانی سرمایه‌داری همراه با ناکارامدی، فساد، رانت‌خواری و ناتوانی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران، فشار مضاعفی را بر کارگران ایران وارد کرده است.

image_pdfimage_print