محیط زیست

0

کوپ ۲۱ : کدام راه حل؟ با هزینه کی؟

فرهنگ قاسمى نمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت...

1

خوزستان و گرد وغبار ۱۳ ساله

شهناز نیکوروان “وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.” خوزستان نامی بسیار آشنا و یادآور...

0

کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی...

0

کوپ ۲۱ : کدام راه حل؟ با هزینه کی؟

فرهنگ قاسمىنمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت دوهفته...

0

شالوده حزب سبزهای بلژیک ـ اکولو ـ ECOLO

برگردان از انور میرستاری، عضو حزب اکولو متن کامل ما به عنوان زیستگرایان، به تغییر و تحول با آرامش و شکیبایی، با سرسختی و تندروی در جهان کنونی، یعنی به گذار زیستگاهی جامعه باور...

0

خوزستان و گرد وغبار ۱۳ ساله

شهناز نیکوروان“وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.”

0

کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی...

0

سرمایه‌داری و محیط زیست

میک بروکس Mick Brooksترجمه: علی صادقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی...