گرامشی

0

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

مهران زنگنه

مروز یادداشت‌های گرامشی در مورد اثر بوخارین از دو جهت اهمیت دارند: الف) برای فهم مارکسیسم گرامشی. ب) برای نقد مارکسیسم روسی به مثابه بنیاد نظریه‌ی موید سلطه در روسیه (و گسست از آن) در روند فعلی، یعنی روند بازشناسی مارکس و مارکسیسم در قرن حاضر به عنوان نظریه‌ی انتقادی اهمیت ویژه‌ای دارند.

image_pdfimage_print