سهمی در بزرگداشت آنتونیو نگری، نظریه‌پرداز بیشماران