اعلامیه در همبستگی با مبارزات مردم ایران

هیئت هماهنگی همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

 

برکن ز بن این بنا، که باید

از ریشه بنای ظلم برکند

زین بی‌خردان سفله بستان

داد دل مردم خردمند

مردم آزادی خواه ایران!

حاکمیت مستبد و واپسگرای جمهوری اسلامی چهار دهه پیش با تصاحب انقلاب مردمی ایران و با وعده رایگان نمودن آب و برق و….. بر سر کار آمد، اینک بعد از چهار دهه، نه تنها آب و برق رایگان نشده، بلکه آمار فقر، بیکاری، تورم فساد و اعتیاد سر بە فلک کشیدە است. ایران اینک رکورد دار اعدام، شاخص فلاکت، فساد سیستماتیک دولتی، تن فروشی و فروش اعضای بدن، خودکشی و خودسوزی، در سطح منطقه و در مواردی حتی در جهان است.

جاه طلبی و لجاجت های ابلهانه خامنه ای به عنوان سرکرده این نظام واپسگرا و قرون وسطائی در رابطه با برنامه های اتمی و موشکی و دخالت در کشورهای دیگر از طریق مزدور پروری از یکسو میلیاردها دلار از ثروت مردمان ایران را بر باد دادە و از سویی دیگر ایران را در سطح جهان  در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی قرار دادە است و بین کشورهای همسایە نیز علی رغم موقعیت خاص تاریخی و فرهنگی، رژیم حاکم بر ایران بە منفور ترین نظام حاکم در منطقە بدل گشتە، تا جایی کە نمود آن را در اعتراضات مردم عراق و لبنان و … بە وضوح شاهد هستیم.

سیاستهای سودجویانه حاکمان جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور را بە ورطە نابودی کشاندە و دولت در کنترل امور بە بن بست رسیدە است، با ادامە این روند حاکمان ناتوان از تامین مخارج خود خواهند بود، در چنین شرایطی نظام در آخرین تلاشش برای تامین هزینەهای خود و ایادیش با افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین دست درجیب مردم بی بضاعت نمودە، تا با هزینە کردن از جیب آنان چند صباحی دیگر بەعمر منحوسش ادامە دهد، غافل از اینکە کاسە صبرمردمان ایران دیر زمانیست کە لبریز شدە و آتش خشمشان مترصدد جرقەای است تا بساط جور ظالمان را بسوزاند.

طی روزهای گذشتە افزایش ناگهانی قیمت بنزین بهانەایی شد تا مردم جان بر لب رسیده ایران در اقصی نقاط کشور یکبار دیگر بپاخیزند و حقوق پایمال شدە شان را مطالبە نمایند، اما رژیم بجای تمکین به خواستهای مردم با به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی و سرکوب آنها سعی در فرافکنی و ارتباط دادن آن با قدرت های خارجی است، اخبار منتشر شدە حکایت از کشتە شدن دە ها و زخمی شدن صدها نفر از مردم با شلیک مستقیم نیروهای مزدور رژیم دارد، سرکوب ها در مناطق حاشیەایی ایران  بسیار خشنتر بودە وبخشهایی از کردستان، آذربایجان و شهرهای عرب نشین عملا ملیتاریزە شدە و حکومت نظامی برقرار است.

در روزهای اخیر حاکمان جمهوری اسلامی ارتباطات شبکه های اینترنتی را قطع کرده اند، تا شاید از ارتباط مردم با دنیای خارج و رسیدن اخبار به گوش جهانیان مانع شوند، همچنین خامنه‌ای صبح یکشنبه ۲۶ آبان از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و این اقدام را ” تصمیم سران قوا به پشتوانه کارشناسی” دانست و تاکید کرد از آن پشتیبانی می کند و این تصمیم “طبعا باید اجرا شود”.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران ضمن اعلام پشتیبانی قاطع ازخیزش اخیر مردم ایران، سرکوب و کشتارمردم بی پناە را بشدت محکوم میکند و بر این باور است کە تنها راه نجات جامعه ایران از جنگ، آشوب و نابسامانی، سرنگونی جمهوری اسلامی وتحقق حاکمیت مردم در یک نظام سیاسی فدرال منطبق بر موازین شناختە شدە حقوق بشری است، و بر همین مبنا بر این باور است که:

 ۱ـ همبستگی هرچە بیشتر مردم در همە نقاط ایران و تدوام اعتراضات مسالمت آمیز آنها تا بزانو درآمدن نظام جمهوری اسلامی و تحقق خواست هایشان، حق مسلم مردم است.

۲ـ  حاکمیت باید بە خشونت ها پایان دهد و بە حق حاکمیت مردم تمکین کند، آمران و عاملان کشتار مردم باید بعنوان عاملان جنایت علیه بشریت در دادگاه صالح مردمی محاکمە شوند. جمهوری اسلامی از هیچ گونه مشروعیتی برای ادامه حاکمیت در ایران برخوردار نیست و سرنگونی اش حق مسلم و طبیعی مردمان ایران است.

۳ـ اپوزیسیون جمهوریخواه، دموکرات و آزادیخواه خارج از کشور با همصدایی و همگرایی هرچە بیشتر صدای رسای مردم بپاخاستە ایران باشد و با صدور بیانیه های مشترک وبرگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارتخانە های جمهوری اسلامی و مراکز شهرها در کشورهای اروپایی بە پشتیبانی مردم، متحدن بپردازد.

۴ـ مجامع جهانی و بین المللی می بایست با افزایش فشار بر نظام جنایت کارجمهوری اسلامی، مانع از برخورد قهرآمیز و سرکوب خونبار اعتراضات مسالمت آمیز مردم شوند و حاکمیت ضد مردمی در ایران را مجبور به تمکین به خواست مردم کنند.

همبستگی برای آزادی و دموکراسی در ایران باورمند به دموکراسی، آزادیهای اجتماعی و حق حاکمیت مردمان ایران است. از این رو جمهوری اسلامی را سدی در راه پیشرفت و تحقق حقوق مردم و آینده ای بهتر برای نسلهای آینده ایران می داند.

هیئت هماهنگی همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۶ آبان ۱۳۹۷ـــ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹
پیروز باد جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران

 

 

یکبار دیگر خیزش جدید مردمی علیه چمهوری اسلامی در ایران شکل میگیرد. دربیش از 50 شهر، توده های مردم در اعتراض به گرانی بنزین و تداوم استبداد و ناعدالتی بپا خواسته اند. آنها با توجه به وجود محرومیت و تنگدستی در میان اکثریت جامعه، بویژه در میان کارگران و تهی دستان، افزایش سه برابریِ قیمت در بنزین را غیر قابل تحمل دیده، در روزهای 24 و 25 آبان (24 و 25 نوامبر) شورش حق طلبانه خود را در برابر استبداد و استثمار آغاز نمودند.. برخی از نهاد های حکومتی و بخصوص موسسات مالی و بانکی به آتش کشیده شده و مردم در برخی از شهر ها خاموش کردن خودروها و عدم خرید بنزین را فریاد میزنند.

مسئولین نظام و از جمله رئیس جمهور حسن روحانی ، ریاکارانه افزایش قیمت را به نفع اقشار تهی دست میداند و نیروهای انتظامی به سرکوب تظاهر کنندگان پرداخته اند. اما جنبش اعتراضی با طرح شعارهائی همچون “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیر تر شده”، “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن” با حضور گسترده در خیابان ها، بستن معابر و روشن کردن آتش با خشونت حکومتی مقابله میکنند. شکی نیست که مردم ایران، آگاه به وجود خیزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردمی در منطقهِ خاورمیانه و در همبستگی با اهدافِ مترقی از سوی خلق های جهان، در برچیدن جمهوری اسلامی در راستایِ ایحاد جامعهِ دمکراتیک و انسانی پیروز میشوند.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

dadvar@comcast.net

17 نوامبر 2019  
بیانیه مشترک شش سازمان در پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی

از اعتراضات مردم به گرانی، بیکاری، اختناق و فساد در حکومت

و علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کنیم!

یک هفته است که شهرهای مختلف ایران، شاهد تجمع اعتراضی مردم است.  تظاهراتی که در هشت دی‌ماه در شهر مشهد با شعارهائی علیه گرانی، بیکاری، محرومیت، آغاز شد، به سرعت و در فاصله چند روز، به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک سراسر کشور گسترش یافت و به تدریج رادیکال‌تر شده و با شعارهائی همچون «آقا خدایی می کنه ، ملت گدایی می‌کنه»، «اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید»، «إصلاح طلب اصولگرا ديگه تمامه ماجرا»، «مرگ بر روحانی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «جمهوری اسلامی، نمی خواهیم! نمی خواهیم!» مستقيما، ولی فقیه، رئیس جمهور، مسئولین حکومتی و سرانجام خود نظام را نشانه رفته است.

اعتراضات مردم بیانگر بحران اقتصادی عمیق، فساد لجام گسیخته در دستگاه حکومت، بی‌کفایتی، دزدی دولتیان و سرکوب و دیکتاتوری است. این تظاهرات ریشه در سی و هشت سال حکومت نالایق و فاسد جمهوری اسلامی دارد. در این سی و هشت سال دولت‌های بسیاری با عناوینی همچون، «خدمتگزار»، «سازندگی»، «اصلاح طلبی»، «امام زمانی» آمدند و رفتند و جز چپاول ثروت های ملی، خالی کردن جیب مردم و گسترش بیکاری، فقر و بدبختی و تداوم سرکوب چیزی برای مردم باقی نگذاشتند. در پی آنها دولت «تدبیر و امید» آمده است تا آنچه را که باقی مانده، بروبد و جارو کند. بی‌دلیل نیست که اکنون اعتراضات کارگران به وضعیت معیشت خود و خانواده‌شان مال‌باختگان به موسسات مالی، بازنشستگان، جنبش دانشجوئی و دیگر قشرهای جامعه گسترش یافته و طی ماه‌های اخیر روزی نبوده است که در رسانه‌ها اخباری از تجمعات و اعتراضات مردم دیده نشود.

در حالی که تظاهرات و اعتراضات مردم در شهرهای ایران ادامه داشته و گسترش بیشتری هم یافته است، رژیم جمهوری اسلامی از یک سو تلاش می‌کند تا با وعده رسیدگی به مشکلات اقتصادی، مردم را به خانه‌ها برگرداند و از سوی دیگر می‌خواهد با بستن سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های ارتباطی مجازی و محدود کردن وسائل ارتباط جمعی، ارتباط مردم در سطح شهر و شهرهای مختلف را قطع کند. بر اساس اخبار رسمی خود مقامات انتظامی، تا کنون نزدیک به پانصد تن در تهران، اراک و دیگر شهرها دستگیر شده و بیش از بیست تن به قتل رسیده‌اند.

حسن روحانی که با عوام فریبی اعلام کرده بود، انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است، پس از گذشت چهار روز از ادامه اعتراضات مردم، نه تنها دستور مسدود کردن کانال های اینترنتی مجازی چون «تلگرام» و «اینستاگرام» را داد،  بلکه تهدید هم کرد که با معترضین شدیدا برخورد خواهد کرد. در کنار وی اصلاح طلبان نیز پس از چند روز سکوت، ضمن کلی گوئی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و با گفتن این که مردم حق دارند اعتراض کنند، اعتراضات مردم در خیابان ها را به تحریک قدرت‌های خارجی نسبت داده  و خواهان سرکوب تظاهر کنندگان شدند .

ابعاد بحران اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در حدی است که حکومتیان بیش از این نمی‌توانند آن را انکار کنند، ولی با بیان این که «باید به محتوای این اعتراضات مردم توجه شود»، تلاش می‌کنند که تجمع  و حرکت های اعتراضی را به هدایت از خارج و دخالت سرویس‌های جاسوسی امریکا و اسرائیل و غیره نسبت داده و ضمن ارعاب مردم، زمینه  پرونده سازی برای دستگیرشدگان و سرکوبگری های بیشتر را آماده کنند.

حکومت در روزهای اول با این امید که این تظاهرات خود جوش سریعا خاموش خواهد شد، برخورد ملایمی داشت، ولی با تداوم  تظاهرات و گسترش آن به بسیاری از شهرها، به وحشت افتاده و ماشین سرکوب خود را راهی خیابان ها کرده تا آتش خشم مردم را مهار و آن ها را از خیابان به خانه بفرستد.

اعتراضات مردم خودجوش و از بستر نارضایتی عمیقی سرچشمه می‌گیرد که زمینه‌های آن در طول بیش از سه دهه حکومت اسلامی بتدریج، لایه به لایه، افزوده شده و تلنبار  گشته است. انبوه خشم و نفرت مردم تنها نیاز به یک جرقه داشت تا در خیابان‌ها سرازیر شود و شعله کشد. جنبشی که از یک هفته پیش آغاز شده است متوقف نخواهد شد، حتی اگر رژیم بتواند در این مقطع با توسل به سرنیزه،  سرکوب و زندان آن را خاموش نماید، بازهم بزودی سر بر خواهد آورد.

روند گسترش تدریجی تظاهرات و ترکیب شعارهای مردم به روشنی نشان از حداقل هماهنگی و سازماندهی مردم در شهرهای مختلف دارد و بویژه فقدان یک آلترناتیو مورد اعتماد مردم در این میان بارز است. پراکندگی شعارها، ضمن نشان از تنوع ترکیب شرکت کنندگان، عملا مطالبات اصلی و نیازهای واقعی مردم در مقطع کنونی را در میان انبوه شعارهای مختلف پنهان می‌کند که مناسب سطح تظاهرات مردم نیست.

در تلاش برای تداوم  و تعمیق مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها در جهت ایجاد رابطه و پیوند بیشتر میان جنبش های اجتماعی، و برحسب موقعیت و شرائط حاکم، ضروری است که شعارها و خواسته‌های پراکنده حول چند شعار مشترک و اصلی چون ، استقلال، آزادی، نان، کار، دموکراسی، جدایی دولت و دین و عدالت اجتماعی و در اعتراض به فساد،  تبهکاری، دزدی و نهایتا تغییر رژیم متمرکز شود. بر این مبنا و در همان چارچوب می‌توان مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخصی را طرح و برای تحقق آن ها و عقب راندن رژیم، مبارزات را ادامه و گسترش داد.

این وظیفه همه سازمان‌ها و نیروهای سیاسی ملی، چپ، دموکرات و آزادی‌خواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، فعالیت‌های خود را در حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم و رساندن صدای آن ها به گوش جهانیان، هماهنگ کرده و تلاش‌های خود در جهت پی‌ریزی یک ائتلاف دموکراتیک، لائیک  و آزادی‌خواه را افزون‌تر کنند.

خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی نشانه‌ی آن است که بیش از پیش بخش‌های هر چه گسترده‌تری از مردمان ایران، از جوانان، زنان، زحمتکشان، ملیت‌ها و دیگر اقشار تحت ستم رژیم سرمایه‌داری دینی، در شهرهای کوچک و بزرگ و در شهرستان‌های مختلف کشور خواهان برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی در تمامیت‌اش می‌شوند. آن‌ها به کوچه و خیابان می‌ریزند و هراسی به دل راه نمی‌دهند. آن‌ها توهمی نسبت به بهبود شرایط در چارچوب نظام  اسلامی و یا تحول آن از طریق اصلاحات ندارند. بدین سان، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دستان توانای خود مردم تحت ستم، از طریق جنبش‌های آگاه و سازمان‌یافته شان، دیگر نه تنها آرزویی دور نیست، بلکه به امر ممکن و کنون تبدیل می‌شود.

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب کومه له کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

14 دی ۱٣۹۶ –  4 ژانویه۱۸ 20
بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی

اين پرآزار گند جهان نيست                                

تعفن بيداد است                                                                   

 در چند روز اخیر شاهد اعتراضات مردم در بسیاری از شهرهای ایران هستیم.

سیاستهای جمهوری اسلامی سالهاست که به نفع باندهای قدرت تنظیم می شود. حیف و میل درآمدهای نفتی و دیگر ذخایر زیرزمینی و بطور کلی منافع ملی، تقسیم ناعادلانه ثروت همراه با رانت خواری ها و باندبازی ها باعث فاصله های طبقاتی و قطبي شدن جامعه، جمع شدن فقر در یک سو و ثروت در سوی ديگر شده است. بخشی دیگر نیز برای گسترش هژمونی اسلامی در کشورهای دیگر به مصرف میرسد که در اثر آن حقوق ملت ستمدیده ایران پایمال میگردد.

چهل سال است مردم در ایران انواع و اقسام فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحمل کرده اند. کوچکترین اعتراضی سرکوب شده و زندان و شکنجه به همراه داشته است.  اعدام های سراسری زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ و ۶۷، ترور روشنفکران، نویسندگان و دانشمندان، سرکوب مبارزات مردم در سال ۸۸، سرکوب هرگونه مخالفتی در چند سال اخیر، تنگ کردن کردن فضای سیاسی جامعه، خفه کردن هرگونه صدای آزادیخواهی و جلوگیری از هرگونه اعتراضی، مردم را به فریاد درآورده است. مسلم است که مبارزات مسالمت آمیز مردم و خواست های اقتصادی و سیاسی آنان نشان از تحولی عمیق و ریشه ای دارد و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.

مردم ایران نیک میدانند برای تحقق خواسته های خود باید از این نظام عبور کرد و شرایط دموکراتیکی را در جامعه برقرار کنند.  مردم ایران امروز در خیابان های آن سرزمین فریادی بلند را سرداده اند و تلاش میکنند تا به سردمداران نظام جمهوری اسلامی و همه جهانیان بگویند که این نظام باید برود و تحمل زندگی در این حکومت دینی و ضد انسانی را ندارند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره بر شعار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته تاکید کرده است و مسئله جدائی دین و دولت و همچنین تلاش برای استقرار جمهوری، یعنی حضور مردم در امور سیاسی و تحقق آزادی های انسانی همواره شعار و تلاش عملی  آن ها بوده است.

ما اعتراضات مردم ایران را به حق میدانیم

ما سرکوب این اعتراضات را محکوم میکنیم

ما خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بدست مردم و بدون دخالت‌های بیگانه هستیم

ما افکار عمومی جهان مترقی را به پشتیبانی از خیزش مردم ایران دعوت میکنیم

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

پنج‌شنبه 14  دی  1396
خیزش مردم در ایران

تصاویر ویدئوئی از خیزش مردم در شهرهای مختلف ایران

 
تظاهرات در پاریس در پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی

روز شنبه 6 ژانویه ساعت 15 تا 17

پاریس، میدان شاتله

Place du châtelet

 

کمیته پشتیبانی از خیزش مردم ایران ـ پاریس