سمینار اَلَن بَدیو: چگونه زیستن و اندیشیدن در دورانِ سردرگُمیِ کامل