میاندوره ای

0

مصوب نشست میان دوره ای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک

ما خواهان برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین و دولت هستیم. وسیله نهائی و دموکراتیک برآوردن این خواست، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد به منظور تدوین قانون...

image_pdfimage_print