جشن جنبش دادخواهی را هر چه وسیعتر بر گزار کنیم – نشست دوم