دعوت عمومی به مناسبت کنگره حزب سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران