شرکت در رأی گیری در هر استبدادی بیعت با ظالمان است.