جامعه‌ی بین‌المللی به اعدام معترضان واکنش نشان دهد