جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل: یک راه حل سیاسی مورد نیاز است!